Spis treści

Wykorzystanie koncentratu gumowo-asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych cz. IZe względu na szybki rozwój motoryzacji cały świat boryka się z problemem zagospodarowania odpadów gumowych. Z punktu widzenia ochrony środowiska największy problem stanowią zużyte opony samochodowe, gdyż stanowią one ok. 70% produkcji przemysłu gumowego. Od wielu lat trafiają one na składowiska, gdzie magazynowane w nieodpowiednich warunkach mają niekorzystny wpływ na środowisko (Horodecka, Kalabińska, Piłat, Radziszewski, Sybilski 2002).

Uchwalone przez Sejm w latach 2001-2002 ustawy dotyczące gospodarowania zużytymi oponami są zgodne z dyrektywami UE. Wprowadzona ustawa o odpadach zakazuje składowania całych oraz rozdrobnionych zużytych opon samochodowych na wysypiskach. Producenci podobnie jak importerzy opon oraz samochodów są zobowiązani do uzyskania wyznaczonych poziomów odzysku, a także i recyklingu zużytych opon samochodowych. Nie spełnienie tych wymagań związane jest z wysokimi karami, które producenci muszą zapłacić (Pyskło, Parasiewicz 2004). Problem jest bardzo poważny, zważywszy na to, iż tylko niewielki odsetek odpadów gumowych zostaje w należyty sposób zagospodarowany.

Te wartościowe produkty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, a w szczególności w budownictwie drogowym. Dodatek w postaci modyfikatora gumowego poprawia właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych (Kalabińska, Piłat, Radziszewski 2006). Po analizie wyników badań oraz danych literaturowych można stwierdzić, iż mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane koncentratem gumowo-asfaltowym, wykazują znaczna poprawę właściwości i bezpieczeństwa jazdy, wpływają na obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego. Zwrócenie uwagi na potrzebę wykorzystania odpadów gumowych, przy jednoczesnym polepszeniu właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych, wskazuje na konieczność uwzględnienia aspektu ekologicznego przy wyborze technologii projektowania górnych warstw nawierzchni.

Sposoby wykorzystywania zużytych opon samochodowych – recykling materiałowy

W wyniku procesu technologicznego, jakim jest wulkanizacja, otrzymuje się produkt, którego parametry są nieodwracalne. W konsekwencji ponowne przetworzenie gumy jest procesem kosztownym, czaso- i pracochłonnym, a otrzymany recyklat ma gorsze właściwości od wyjściowego materiału (Pyskło, Parasiewicz 2004).

Istnieje wiele kierunków rozwiązania problemu zużytych opon samochodowych. Należą do nich: bieżnikowanie, odzysk energetyczny (stosowanie jako paliwa), ale najczęściej stosowany jest recykling materiałowy. Jest to jedna z podstawowych metod recyklingu odpadów gumowych bezpośrednio lub po ich odpowiednim przystosowaniu, np. rozdrobnieniu. Sam proces recyklingu odpadów gumowych jest znacznie trudniejszy niż innych odpadów, gdyż rozdrobniony produkt zawiera oprócz gumy również dodatkowe niekorzystne materiały, np.: metal czy tkaniny, które aby można wykorzystać pozyskaną gumę muszą zostać oddzielone.

Sam proces rozdrabniania polega na mechanicznym cięciu i rozcieraniu odpadów gumowych. Ze względu na wielkość oraz możliwość wykorzystania otrzymywane recyklaty możemy podzielić na (Pyskło, Parasiewicz 2001):

  • pył gumowy (<0,2 mm), wykorzystywany do produkcji m.in. wycieraczek i dywaników samochodowych, pokryć dachowych, mat podłogowych itp.;
  • miał gumowy (0,2 – 1,0 mm), wykorzystywany m.in. do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych;
  • granulat gumowy (1,0 – 10 mm), wykorzystywany m.in. przy izolacjach dzwiękochłonnych;
  • grys gumowy (>10 mm), wykorzystywany m.in. przy powstawaniu placów zabaw, boisk sportowych itp.

Największym jednak zainteresowaniem przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, cieszy się miał oraz granulat gumowy. Te dwa produkty powstałe z recyklingu odpadów gumowych w postaci zużytych opon samochodowych, znalazły zastosowanie i są wykorzystywane na całym świecie jako modyfikatory właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. Oprócz wcześniej wspomnianych recyklatów na zainteresowanie zasługuje koncentrat gumowo-asfaltowy o zawartości gumy w granicach 30-35%, który polepsza właściwości mieszanek, a tym samym jest produktem pochodzącym z recyklingu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.