Wykorzystanie koncentratu gumowo-asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych cz. IIProblem redukcji hałasu obok ochrony środowiska jest jednym z poważniejszych problemów na polskich drogach. Projektując więc mieszankę mineralno-asfaltowa coraz częściej zwraca się uwagę na obniżenie poziomu hałasu emitowanego na styku nawierzchni z oponą. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie materiałów pozyskiwanych z recyklingu.

Badania laboratoryjne mieszanek redukujących hałas - SMA modyfikowana koncentratem gumowo-asfaltowym oraz SMA LA

Do badan wykorzystano dwa rodzaje mieszanek SMA o uziarnieniu 0/8. Pierwsza z nich to mieszanka wyprodukowana z wykorzystaniem asfaltu drogowego 50/70 (PN-EN12591:2004), z dodatkiem koncentratu asfaltowo-gumowego, druga jako referencyjna mieszanka SMA LA 0/8 z asfaltem modyfikowanym 45/80-55 (PN-EN14023:2009). Każda z tych mieszanek redukuje hałas powstały na styku opony z nawierzchnią, ale sam mechanizm niwelowania hałasu zależy od różnych parametrów.

W przypadku mieszanki typu SMA LA wpływ na redukowanie hałasu ma zawartość wolnych przestrzeni, która to zgodnie z wymaganiami mieści się miedzy 8,0÷12,0%. W przypadku SMA modyfikowanej istotny wpływ ma sam koncentrat pochodzący z recyklingu zużytych opon samochodowych. W tym przypadku granulat połączony jest z asfaltem zarówno chemicznie i fizycznie tworząc koncentrat gumowo-asfaltowy o zawartości gumy 30-35%.

Mieszanki zostały zaprojektowane z udziałem grysów bazaltowych. W przypadku SMA LA 8 w skład mieszanki wchodził również stabilizator celulozowy, w przeciwieństwie do mieszanki z modyfikatorem. W tym przypadku guma z koncentratu przejęła funkcję stabilizatora.

Dobór składu mieszanki mineralno-asfaltowych typu SMA został ustalony za pomocą programu komputerowego „MASBIT” (tab.1). Przyjęto krzywe graniczne dla ruchu ciężkiego dla kategorii ruchu KR3-6 o uziarnieniu 0/8 (wg normy PN-S-96025:2000), a ilość zastosowanego modyfikatora w tym przypadku został określony na podstawie badań laboratoryjnych lepiszcza 50/70 modyfikowanego koncentratem gumowo-asfaltowym (zawartość gumy 30-35%).

W tablicy 1 zamieszczone zostały udziały procentowe składników mieszanki mineralno-asfaltowej modyfikowanej koncentratem gumowo-asfaltowym oraz mieszanki referencyjnej typu SMA LA o uziarnieniu 0-8 mm. Najistotniejszym w składzie jest ilość asfaltu oraz koncentratu, ponieważ to on ma wpływ na stopień modyfikacji mieszanki.

Tablica 1. Skład mieszanki SMA LA referencyjnej oraz modyfikowanej koncentratem gumowo-asfaltowym

Próbki otrzymane w procesie modyfikacji koncentratem asfaltowo-gumowym zostały zagęszczone w temperaturze 1550C. Średnia zawartość wolnych przestrzeni kształtowała się na poziomie 3,4%. W przypadku mieszanki referencyjnej (SMA LA 8), zawartość wolnej przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej wahała się na poziomie 9,6%. Wykonane próbki zostały poddane badaniom i próbom, aby móc ocenić przydatność danego koncentratu. Wyniki badań uzyskane w laboratorium firmy SKANSKA w Poznaniu zostały zestawione w tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Zestawienie wyników badan uzyskanych dla mieszanki SMA modyfikowanej koncentratem gumowo-asfaltowym Tablica 3. Zestawienie wyników badan uzyskanych dla mieszanki SMA LA 8

Z analizy wyników literaturowych (Ziaja 2007) można stwierdzić, że koncentrat gumowy jako dodatek modyfikujący pozwala na obniżenie poziomu hałasu generowanego przez pojazdy na polskich drogach oraz umożliwia wprowadzenie nowych technologii proekologicznych. W dzisiejszych czasach, kiedy myśli się o ochronie środowiska i poprawie akustyki w zakresie obniżenia hałasu drogowego, produkt ten może zostać wykorzystany na dużą skalę.

Wnioski

W tablicy 2 i 3 można zauważyć, iż poziom ubytku ziaren (Test Cantabro), wskazuje na wyższość mieszanki modyfikowanej koncentratem gumowo-asfaltowym nad mieszanką referencyjną typu SMA LA 0/8 z wykorzystaniem asfaltu modyfikowanego. Rezultaty z dodatkowych badań wskazują, iż modyfikator w postaci koncentratu ma także pozytywny wpływ na działanie wysokich temperatur. Warto podkreślić, iż w dodatkowym badaniu dla spływności metodą Schellenberga, przy temperaturze 1900C mieszanka modyfikowana koncentratem gumowo-asfaltowym wykazuje znacznie mniejsza spływność w przeciwieństwie do SMA LA 0/8 referencyjnej, która przekracza 0,3%. W tym przypadku sugeruje się zastosowanie mniejszej ilości asfaltu, która w zasadniczy sposób wpłynie na zawartość wolnej przestrzeni, oraz pośrednio na zmianę poziomu wygłuszenia nawierzchni lub dodanie stabilizatora. Wyeliminowanie zjawiska powstawania wyplamień, jest także jedną z wielu zalet tego typu mieszanek modyfikowanych materiałami pochodzącymi z recyklingu odpadów gumowych.

Należy w tym miejscu dodać, iż funkcje stabilizatora przejmuje w tym przypadku guma, która w przeciwieństwie do stabilizatorów celulozowych zachowuje swoje właściwości nie ulegając na przykład nadmiernemu rozdrobnieniu w przypadku wydłużenia czasu mieszania na wytwórni. W tablicy 2 i 3 można zauważyć, iż odporność na działanie wody i mrozu, wskazuje jednoznacznie na wyższość mieszanki modyfikowanej koncentratem gumowo-asfaltowym nad mieszanką referencyjną.

Otrzymane wyniki w laboratorium firmy Skanska, wskazują na wyższość mieszanki SMA 0/8 modyfikowanej koncentratem gumowo-asfaltowym nad referencyjną mieszanką typu SMA LA 0/8. Poprawie ulega bezpieczeństwo, komfort jazdy, a oprócz tego stosowanie modyfikatorów przynosi poważne korzyści w ochronie środowiska. Każdego roku zwiększa się ilość odpadów powstałych z recyklingu zużytych opon pochodzących z samochodów osobowych oraz ciężarowych. Fakt ten budzi wielkie zainteresowanie oraz wymusza konieczność rozwiązania problemu. Nasuwa się istotny wniosek, iż powinno się coraz częściej wykorzystywać przy projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych dodatki gumowe jako jeden z ważniejszych składników.

Danuta Binarsch-Aleksiun, SKANSKA S.A. Poznań, Polska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Literatura PDF

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.