Spis treści

Wykorzystanie pali i grodzic w miejskim budownictwie cz. IPrzystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a wraz z nią możliwość pozyskiwania środków na inwestycje infrastrukturalne, zdecydowanie zwiększyły liczbę znaczących projektów geotechnicznych. Większość z nich realizowana jest w miastach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Tunele, półtunele, ściany oporowe, parkingi podziemne lub budynki z wieloma kondygnacjami podziemnymi bardzo często budowane są w gęstej zabudowie miejskiej.

Zwiększająca się liczba samochodów potęguje problemy komunikacyjne, wymuszając rozbudowę istniejącej sieci drogowej i infrastruktury towarzyszącej. W takiej sytuacji „zejście pod ziemię” lub swobodne kształtowanie powierzchni terenu na styku droga-miasto staje się interesującym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie przepustowości istniejących ciągów komunikacyjnych bez poszerzania pasów drogowych, wykonywania drogich wykupów i wyburzeń. Ponadto budowle podziemne mogą być wykorzystywane jako zaplecza techniczne, niezbędne do właściwego funkcjonowania miasta. Umożliwiając oddzielenie strefy użytkowej od strefy technicznej, zazwyczaj zwiększają atrakcyjność obiektu.

Kolejnym powodem budowania różnego typu obiektów z kondygnacjami podziemnymi jest konieczność ograniczenia ilości kondygnacji nadziemnych. Dzieje się tak, gdy nowo projektowany obiekt musi nawiązywać wysokością do istniejącej zabudowy. Dodatkowo lokalne plany zagospodarowania często wymagają, aby nowe budynki były samowystarczalne w zakresie miejsc parkingowych. W przypadku skrzyżowań wielopoziomowych budowanych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy często brakuje przestrzeni, aby zrealizować wszystkie potrzebne rozwiązania komunikacyjne. W takich przypadkach naturalna jest rozbudowa obiektu w głąb ziemi.

Wykopy, które towarzyszą tego typu inwestycjom, sąsiadują bezpośrednio z istniejącymi obiektami, często o charakterze zabytkowym lub w złym stanie technicznym. Stare budynki mają zazwyczaj jedną kondygnację piwniczną i są posadowienie przeważnie na ławach ceglanych na głębokości około 2,5-3 m poniżej poziomu terenu. Starym budynkom towarzyszy zazwyczaj stara infrastruktura podziemnego uzbrojenia terenu. Wykonanie głębokiego wykopu w niewielkiej odległości od takich obiektów jest zadaniem skomplikowanym i wymaga dużego doświadczenia (i odpowiedzialności) zarówno od projektanta, jak i wykonawcy robót.

Niezbędna jest też stała komunikacja między nadzorem, kadrą na budowie i biurem projektowym pozwalająca na bieżącą aktualizację założeń projektowych. W przypadku dużych kontraktów geotechnicznych optymalnym jest wykorzystanie zespołu projektowego firmy wykonawczej (system zaprojektuj i zbuduj). Pozwala to zarazem ograniczyć spory kompetencyjne i ustalić odpowiedzialność.

Tradycyjne funkcje pali i grodzic stalowych

Polska tradycja wykorzystania pali i grodzic stalowych, poza budownictwem morskim, sprowadza się głównie do obiektów o charakterze tymczasowym:

 • tymczasowe obudowy wykopów z wykorzystaniem:
  - grodzic stalowych - stalowe ścianki szczelne - gdy konieczne jest odcięcie napływającej do wykopu wody gruntowej lub, gdy wymagane jest ograniczenie przemieszczeń obudowy wykopu, np. w sąsiedztwie istniejących obiektów;
  - pali stalowych - obudowy typu berlińskiego - gdy nie ma problemu z wodą gruntową i brak jest restrykcyjnych warunków dotyczących przemieszczeń i deformacji terenu w sąsiedztwie wykopu;
 • fundamenty obiektów tymczasowych:
  - pale stalowe, najczęściej rurowe bez dna lub z dnem zamkniętym.
 • Wspólnymi cechami wymienionych zastosowań są:
 • elastyczność rozwiązań konstrukcyjnych;
 • szybka realizacja robót;
 • z reguły wysoka opłacalność bazująca na pełnym lub częściowym odzysku materiałów.

Znane są również (coraz częstsze) przypadki wykorzystania pali i grodzic stalowych w konstrukcjach trwałych. Są to:

 • tunele i półtunele, w których grodzice stalowe w układzie wspornikowym, kotwionym lub rozpartym stanowią element zespolonej z dnem stalowo-betonowej obudowy tunelu;
 • tunele i półtunele, gdzie grodzice stalowe w układzie jedno lub dwurzędowym wspornikowym, kotwionym lub/i rozpartym są wykorzystywane jako trwała docelowa obudowa wykopów komunikacyjnych lub jednocześnie jako obudowa wykopu i podpory/przyczółki wiaduktów;
 • nasypy dojazdów do obiektów inżynierskich w obudowie ze ścian stalowych wspornikowych lub stężonych;
 • kładki dla pieszych posadowione na grodzach wykonanych z płaskich grodzic stalowych;
 • kładki i mosty posadowione na palach stalowych z dwuteowników walcowanych typu HEB lub specjalnych dwuteowników fundamentowych;
 • wiadukty kolejowe i drogowe o różnych schematach statycznych, których przyczółki i ewentualnie filary wykonano z grodzic stalowych lub w postaci palisad (kombinacji profili typu H i grodzic stalowych).

Pogrążanie kształtowników stalowych może być wspomagane. W zależności od warunków gruntowych oraz metody pogrążania możliwe jest stosowanie podpłukiwania wodą pod niskim/wysokim ciśnieniem lub/i przewiercania wstępnego.

Odrębny zakres wykorzystania kształtowników stalowych stanowią mikropale, czyli pale o małej średnicy, zwykle do 300 mm. Kształtowniki stalowe wykorzystywane są w mikropalach jako:

 • mikropale rurowe z głowicą wiercącą;
 • mikropale wiercone i iniektowane z użyciem usuwanych rur obsadowych z rdzeniem w postaci pręta lub kształtownika o przekroju otwartym lub/i zamkniętym;
 • wbijane lub wibrowane mikropale rurowe lub z kształtowników typu H wykonywane z iniekcja lub bez iniekcji;
 • mikropale wciskane.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.