edroga636Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia wniosków złożonych w I Konkursie RID "Rozwój Innowacji Drogowych". Do finansowania w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID zarekomendowano 15 wniosków.

Lista wniosków pozytywnie zaopiniowanych i rekomendowanych do finansowania:
- Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX");
- Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych (Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów);
- Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN);
- Ochrona przed hałasem drogowym (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska);
- Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska);
- Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu (Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki);
- Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska);
- Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Politechnika Gdańska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Uniwersytet Gdański);
- Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu (Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Gdańska);
- Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (Instytut Transportu Samochodowego, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska);
- Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach);
- Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego);
- Miejsca parkingowe na MOP (Uniwersytet Warszawski,Politechnika Warszawska, Instytut Transportu Samochodowego);
- Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu (Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie).

Jeszcze w sierpniu wnioskodawcom zostaną wystawione i przesłane decyzje, od których można będzie złożyć odwołania.

Przypomnijmy, że do oceny merytorycznej drugiego stopnia zakwalifikowało się ponad 50 projektów. Tematy większości z nich się powtarzały, zostały jednak zgłoszone przez różne podmioty. Po drugiej ocenie okazało się, że pozytywnej opinii nie uzyskało 11 projektów. 3 tematy nie będą w związku z tym realizowane: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, optymalne rozwiązania inżynieryjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz zasady rozmieszczania usług Inteligentnych Systemów Transportowych.

***

Konkurs RID ma wspierać te badania, które mogą być wykorzystane do rozwoju sieci drogowej oraz utrzymania i rozbudowy istniejących dróg krajowych. Dotyczy on głównie projektowania konstrukcji nawierzchni, metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące obszary tematyczne dotyczące dróg publicznych:
- technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich,
- przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze,
- wyposażenie dróg i otoczenia,
- metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową.

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych zostaną wdrożone jako wytyczne – instrukcje do stosowania przy prowadzeniu inwestycji na drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: NCBiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.