Spis treści

Bezpieczeństwo motocyklistów

W 2010 roku motocykliści uczestniczyli w 2 392 wypadkach, w tym z ich winy zaistniało 990 wypadków, zginęły w nich 152 osoby, a 1 051 osób doznało obrażeń ciała.

Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 558 wypadków,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie – 151 wypadków,
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 73 wypadki.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów w 2010 roku

Kierujący motocyklami najczęściej powodowali wypadki w miesiącach czerwiec-sierpień, co wynika z warunków klimatycznych umożliwiających poruszanie się po drogach tej grupie użytkowników. Największą liczbę wypadków – 172 zanotowano w lipcu (17,4%), zaś najwięcej osób zginęło w czerwcu i sierpniu, po 26 (17,1%). Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń z winy motocyklistów odnotowano w dni weekendowe: w niedziele (24,7 % ogółu) oraz w soboty (20,9% ogółu).
Jak wynika z danych, duże zagrożenie powodują też młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata. Spowodowali oni 343 wypadki (34,6% ogółu), w których 55 osób poniosło śmierć (36,2%) ogółu, a 367 osób zostało rannych (34,9%).

Bezpieczeństwo motorowerzystów

W 2010 roku motorowerzyści uczestniczyli w 1 971 wypadkach, a przyczynili się do powstania 869 wypadków, w których zginęło 59 osób, a 947 doznało obrażeń ciała.

Najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motorowerzystów było:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 295 wypadków,
  • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 220 wypadków,
  • nieprawidłowy manewr skrętu – 75 wypadków.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez motorowerzystów w 2010 roku

Największą liczbę wypadków – 169 zanotowano w lipcu (19,2%), w wypadkach tych 15 osób zginęło (25,4%), a 186 osób zostało rannych (19,6%). Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń z winy motorowerzystów odnotowano: w soboty (17,7 % ogółu), piątki (16,0%) oraz poniedziałki (14,4%).

Z analizy wieku sprawców – motorowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują osoby w grupie wiekowej 15-17 lat, byli oni sprawcami 224 wypadków (25,8% ogółu wypadków spowodowanych przez tę grupę uczestników ruchu), zginęło w nich 14 osób (23,7%), a 255 zostało rannych (26,9%). Drugą grupą wiekową, stwarzającą duże zagrożenie, jest grupa 18-24 lata. Byli oni sprawcami 183 wypadków (21,1%), w których zginęło 12 osób (20,3%), a rannych zostało 201 osób (21,2%).

Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego

W 2010 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 4 524 wypadkach drogowych (11,6% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 455 osób (11,6% ogółu zabitych), a 5 620 osób odniosło obrażenia (11,5% ogółu rannych).

W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba osób nietrzeźwych uczestniczących w wypadkach drogowych o 822 osoby (-15,4%). Nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: niedziele (20,5%) i soboty (20,4%). Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Generalnie bowiem, w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu pod wpływem alkoholu.

W trakcie doby kulminacyjny jest przedział pomiędzy 17.00 a 23.00. W 2010 roku w godzinach tych nietrzeźwi uczestniczyli w 2 101 wypadkach, co stanowi 46,4% wszystkich wypadków z ich udziałem. Zginęło w nich 238 osób (51,6%), a ranne zostało 2 443 osoby (43,4%). Rozkład godzinowy wypadków z udziałem nietrzeźwych pokrywa się z ogólną tendencją ich występowania. W godzinach, gdy wystąpiła kulminacja, prawie w co dziewiątym wypadku ginął człowiek.

W 2010 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 3 486 wypadków (8,9% ogółu), w których zginęły 352 osoby (9%), a rannych zostało 4 397 osób (8,9%). Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 2 455 wypadków, w których zginęło 248 osób, a rannych zostało 3 419 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 8%. W porównaniu do 2009 roku nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 552 (-17,9%).

W grupie nietrzeźwych kierujących największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1 890 wypadków (77% wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących). Wskaźnik ten jest niższy niż w roku poprzednim (2009 – 80,7%). W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi zginęły 203 osoby, tj. 81,9% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących (2009 rok – 84,7%), a rannych w tych wypadkach zostało 2 785 osób, tj. 81,5% (2009 rok – 84%). Następną grupą nietrzeźwych użytkowników stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 189 wypadków (7,7%), w których zginęło 16 osób (6,5%), a 177 zostało rannych (5,2%).

Najwięcej wypadków nietrzeźwi kierujący spowodowali na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu oraz jazdy niewłaściwą stroną drogi.

Analizując strukturę wiekową nietrzeźwych sprawców kierujących, należy zwrócić uwagę na grupę 18-24 lata (przedział 7 letni), gdzie odnotowano znaczny odsetek wypadków chociażby w porównaniu do grupy 25-39 lat, gdzie przedział wiekowy obejmuje 15 lat.

Najwięcej wypadków nietrzeźwi kierujący powodowali w miesiącach letnich szczególnie w sierpniu. Jest to spowodowane tym, że jest to okres urlopowy, jest większa swoboda, odbywa się więcej imprez towarzyskich jak również plenerowych.

W 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 7 439 osób.

Piesi, będący pod działaniem alkoholu spowodowali 960 wypadków, w ich wyniku śmierć poniosło 86 osób, a 889 zostało rannych. W porównaniu do roku 2009 nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę uczestników ruchu o 84 (-8%). Prawie co piąty pieszy – sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu (analogicznie do roku ubiegłego). Liczba zdarzeń, do powstania których przyczynili się nietrzeźwi piesi systematycznie spada, w roku 2010 była na poziomie roku ubiegłego i stanowiła 2,4% wszystkich wypadków (2004 – 3,3%, 2005 i 2006 –3,2%, 2007 – 3%, 2008 – 2,7%, 2009 – 2,4%).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.