bridge 1081902 960 720GDDKiA prowadzi spotkania z podmiotami pracującymi przy realizacji kontraktów. Na początku marca odbyło się z branżą wykonawczą, pod koniec maja z przedstawicielami podmiotów zarządzających kontraktami lub pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Na początku lipca konsultowano się z przedstawicielami branży projektowej.

 

Celem spotkania było omówienie najistotniejszych spraw w kontekście optymalnego przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz dalsze wzmacnianie wzajemnego zaufania pomiędzy inwestorem publicznym a branżą.

Zarówno przedstawiciele biur projektowych, jak i pracownicy GDDKiA wskazali obszary, gdzie istnieje szansa na wyeliminowanie zagrożeń dla planowanych, projektowanych i realizowanych inwestycji. Z jednej strony oczekiwana jest możliwość wprowadzenia zaliczkowego finansowania i płatności częściowej dla firm projektowych. Z drugiej, rzetelne i staranne opracowywanie dokumentacji, weryfikacji w trakcie prowadzonych prac oraz poprawa jakości przekazywanej i opracowywanej dokumentacji projektowej.

Biura projektowe sygnalizowały m.in. potrzebę zaangażowania inżyniera kontraktu już na etapie projektowania i podkreślały, że korzystniejszym rozwiązaniem dla sprawnej realizacji całej inwestycji jest rozdzielenie projektowania od fazy realizacji. W tym systemie projektanci w początkowym etapie przygotowywaliby dokumentację potrzebną do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestor, po uzyskaniu tej decyzji, wyłaniałby wykonawcę inwestycji, a projektanci rozpoczynaliby opracowywanie projektów wykonawczych i technologicznych, optymalizując rozwiązania.

Projektanci podkreślali również, że rozwiązania BIM (ang. Building Information Modeling) można wprowadzać tam, gdzie klient tego chce i gdzie za to zapłaci. Pierwsze, pilotażowe podejście do wykorzystania BIM w przygotowaniu obwodnicy Zatora na DK28 w województwie małopolskim w formule "projektuj i buduj" przyniosło niestety oferty znacznie przekraczające kosztorys. Przetarg na obwodnicę Zatora zostanie powtórzony i w pierwszym etapie opracowana zostanie dokumentacja projektowa z wykorzystaniem BIM.

Biura projektowe zwróciły się z prośbą do GDDKiA o przekazywanie planów w zakresie inwestycji na kolejna lata, tak aby przygotować odpowiednie środki i zasoby kadrowe w celu przystąpienia do planowanych przetargów, a następnie realizacji zleceń w sposób profesjonalny, sprawny i zadawalający obie strony.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.