IMG20190705075457Ogłoszony został przetarg na budowę ronda - zamiast skrzyżowania o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ulic Wenecja i Wałowa - w Wadowicach. Do 18 lipca wykonawcy, którzy chcieliby zbudować rondo i rozbudować drogę, mogą składać oferty.

 

W wymaganiach stawianych wykonawcom oczekuje się wykonania robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od podpisania umowy, przy czym można zaproponować skrócenie tego terminu maksymalnie o 2 miesiące. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy.
Oferty będą punktowane wg zasady:
- cena - 60%
- gwarancja jakości - 20%
- personel wykonawcy - 10%
- termin realizacji kontraktu - 10%

W ramach inwestycji planowana jest:

- rozbudowa drogi krajowej nr 52,
- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 52 i ul. Wałowej,
- rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ul. Wenecja,
- rozbiórka zjazdów (w celu zmiany ich lokalizacji),
- budowa zjazdu indywidualnego (przy ul. Wałowej),
- przebudowa zjazdów indywidualnych,
- budowa zjazdów publicznych (przy ul. Wałowej i ul. Wenecja),
- przebudowa zjazdów publicznych,
- budowa chodnika,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa konstrukcji oporowych,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- rozbudowa oświetlenia drogowego.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.