s19 san3Wojewoda podkarpacki wydała decyzję o zezwoleniu na realizację odcinka S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem (ok. 9 km). To pierwsza decyzja ZRID dla podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia między Sokołowem Małopolskim a granicą województw lubelskiego i podkarpackiego. Decyzja ZRID posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co pozwala wykonawcy na rozpoczęcie prac. Zakończenie budowy planowane jest w październiku 2021 r.

 

Projektuj i buduj
Odcinek S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem realizowany jest systemem "projektuj-buduj". Wykonawca w ramach umowy zobowiązany był do opracowania projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz uzyskania decyzji ZRID na budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 9 km, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Most nad Sanem
Po przejęciu terenu budowy wykonawca przystąpi w pierwszej kolejności do budowy mostu na rzece San (dł. 392,7 m), którego najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane będzie metodą nawisową. Równocześnie prowadzone będą prace przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórką budynków oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

s19 san1s19 san2

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji robót
Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy, czyli do października 2021 r. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe

Opis przebiegu
Ten odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem Zdziary. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola - Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9 km wraz z budową obiektów inżynierskich (1 most na rzece San, 8 wiaduktów - w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem, 9 przepustów - w tym zespolone z przejściami dla zwierząt), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.