Zieleń ulic, dróg i autostradPoprawa warunków siedliskowych zieleni przyulicznej w miastach, a także zieleni towarzyszącej drogom krajowym i autostradom - to zagadnienia dyskutowane podczas III konferencji „Zieleń Przydrożna”, która odbyła się w Poznaniu, w dniach 16-17 września br. Organizatorem trzeciej już edycji konferencji była firma Dendros, a jej opiekunem merytorycznym prof. dr hab. inż. Marek Siewniak - przewodniczący Europejskiej Rady ds. Drzew (EAC). Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Miasta Poznania, a spotkanie odbyło się przy współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Branżowe akty prawne, w których została ujęta ochrona i kształtowanie zieleni przyulicznej omówiła Iwona Jędrychowska-Klimczak, naczelnik Wydziału Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta Stołecznego Warszawy. Zwróciła ona uwagę, iż zapisy w ustawach bardziej określają zakazy, niż umożliwiają świadome kształtowania drzewostanu, a drzewo nie jest równoprawnym partnerem dla infrastruktury pasa drogowego.

Radca prawny Krzysztof Gruszecki z kolei przedstawił ostatnie zmiany w przepisach odnoszących się do ochrony zieleni przydrożnej, w tym omówił:
- zwolnienia z uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew, których wiek nie przekracza 10 lat,
- załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia w postaci rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości,
- obowiązek organu wydającego decyzje oględzin w zakresie gatunków chronionych,
- uzgodnienia dotyczące usuwania drzew w pasie drogowym z regionalną dyrekcją ochrony środowiska.

Degradacja drzew to problem nasilający się w ostatnim czasie, m.in. związany jest on z odladzaniem jezdni zimą. W wystąpieniu poświęconym warunkom glebowym i świetlnym dr hab. Jacek Borowski z SGGW podkreślał, że sól drogowa zaburza gospodarkę glebową i jest ewidentną przyczyną zamierania zieleni w aglomeracjach miejskich. - Duże stężenie soli wywołuje zaburzenia w gospodarce wodnej pąków, pędów oraz młodych przyrostów - podsumował wykładowca.

Temat ten kontynuowany był również w referacie nt. „Prób poprawy warunków siedliskowych drzew przyulicznych Poznania”. Agnieszka Szulc z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu wydzieliła trzy grupy działań, które są stosowane w celu poprawy warunków życia drzew: przygotowanie terenu pod obsadzenie, ochronę mechaniczną drzew młodych i starych oraz pielęgnację młodych odsadzeń. Również na przykładzie Poznania - Magdalena Garczarczyk z firmy APAK - omówiła krok po kroku prace związane z zastosowaniem po raz pierwszy w Polsce mieszanki kamienno-glebowej na ul. Podgórnej. Ponieważ nasadzenia zostały zrealizowane dopiero w 2007 roku, trudno jeszcze w pełni ocenić rezultaty. Stwierdzić można jednak, iż grusze rozwijają się porównywalnie do innych egzemplarzy sadzonych w terenie otwartym. Zauważalną różnicą jest jednak krótszy okres kwitnienia drzew rosnących na ul. Podgórnej.

Podczas poznańskiego spotkania poruszane były również zagadnienia zieleni autostradowej. Agnieszka Sawicka-Moczulska przedstawiła poszczególne etapy realizacji zieleni autostradowej na odcinku A2 Nowy Tomyśl- Konin od projektowania, wykonawstwa i przejęcia do eksploatacji. Karol Wolski zaprezentował analizę czynników zamierania roślin wzdłuż dróg i autostrad, natomiast problemy w projektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu zieleni zostały omówione na podstawie doświadczeń firmy Czechanowicz. Nie zabrakło też praktycznego podejścia związanego z kształtowaniem przejść dla zwierząt – przedstawionego przez Daniela Marandę z firmy EKKOM Sp. z o.o.

Zadrzewienie dróg w systemach zadrzewień ochronnych, ich typy oraz funkcje były tematem wystąpienia prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka. - Rolą projektanta jest stworzenie zintegrowanego systemu zadrzewień ochronnych. Projekt zieleni i plan krajobrazu są integralnymi częściami projektu i powinny być wykonywane równocześnie z projektem drogi - podkreślał profesor.

- Ważne, by projektowanie sieci infrastruktury linowej było połączone z planowaniem sieci ekologicznych (np. przejścia dla zwierząt, korytarze ekologiczne, ochrona starych drzewostanów) - informował Marek Macinatowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Zielonej Góry.

Ostatni wykład konferencji - Doroty Sikory - poświęcony był zieleni historycznej dróg, przyczynom degradacji nasadzeń alejowych, inicjatywom społecznych, a także godnym naśladowania przykładom ochrony drzew alejowych w Niemczech.

Podczas wyjazdu technicznego poznański Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował obiekty, na których w ostatnich latach przeprowadzona została rewaloryzacja zieleni.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku uzgadniania wydawania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który wprowadziła ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804), pod koniec stycznia 2011 roku firma Dendros zorganizuje szkolenie, które poprowadzi radca prawny Krzysztof Gruszecki.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.