contentmap_plugin

1 Poczatek Obwodnicy Suwalk wezel Suwalki PoludnieWojewoda podlaski wyraził zgodę na budowę obwodnicy Suwałk będącej fragmentem drogi ekspresowej S61. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wojewoda podpisał 27 stycznia. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, a to oznacza że po przekazaniu wykonawcy placu budowy, rozpocznie się realizacja inwestycji w terenie. Nastąpi to w połowie lutego.

Niemal 13-kilometrowa obwodnica Suwałk jest kolejnym, po obwodnicy Augustowa, fragmentem drogi ekspresowej S61, tzw. Via Baltica. To międzynarodowy szlak komunikacyjny łączący państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) z krajami Europy Zachodniej.

Obwodnica Suwałk zaczynać się będzie na styku z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa, na węźle Suwałki Południe (dawniej Lotnisko). Następnie ominie miasto od zachodu i północy i połączy się z istniejącą drogą krajową nr 8 (Suwałki - Budzisko). Umowa na realizację obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” opiewa na prawie 300 mln zł.

Obwodnica Suwałk to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzielający, pas awaryjny, drogi serwisowe. Droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego – będzie to pierwsza tego typu „eska” na Podlasiu, przystosowana do najcięższego ruchu KR7, dopuszczalny nacisk – 115 kN/oś.

***

Przetarg na obwodnicę został ogłoszony 12 listopada 2014 roku, a najkorzystniejszą ofertę - firmy Budimex - wybrano 11 sierpnia 2015 roku. Umowa została podpisana 29 września 2015 r. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w systemie „projektuj i buduj” w 34 miesiące (nie licząc 3-miesięcznych okresów zimowych dotyczących samej budowy). Miał 10 miesięcy na zaprojektowanie, potem 5 kolejnych na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a na koniec - 19 miesięcy na budowę obwodnicy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Oddanie do użytku obwodnicy zaplanowano na wiosnę 2019 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.