IMG 0492Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję, która zezwala na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu na odcinku 6,2 km od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Decyzji wojewody został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest prezydent Kalisza, uprawniony jest do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Inwestycja obejmuje budowę nowych i rozbudowę lub przebudowę istniejących skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu kolejowego nad jezdnią drogi wojewódzkiej. Przebudowane zostaną również urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z inwestycją.

- Głównymi celami inwestycji są dostosowanie parametrów drogi wojewódzkiej nr 450 do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, minimalizacja oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rzecz najważniejsza - poprawa warunków drogowych, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, a także jego płynność i przepustowość. W związku z realizacją inwestycji zostanie zachowana ciągłość lokalnego układu komunikacyjnego - tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu poprzez poprawę infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i rozwoju spójności terytorialnej. Decyzji ZRID został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W rezultacie decyzja uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Źródło: WUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.