DSC00005 1Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał decyzję ZRID dla drogi ekspresowej S19 między węzłem „Lublin Węglin” i „Niedrzwica Duża” o długości 12 km.

 

Jest to jeden z sześciu odcinków drogi S19 na trasie od Lublina do granicy województwa. Projektowana droga na odcinku pierwszych 4 km od Lublina przebiega po starym śladzie drogi krajowej nr 19, a na pozostałej długości biegnie po nowym śladzie. Zaprojektowano drogę dwujezdniową wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną: węzły drogowe “Strzeszkowice” i “Niedrzwica Duża”, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): “Radawiec” i “Zemborzyce”, przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowa w ciągu drogi ekspresowej dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową, budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

To nie koniec. Projekt zakłada bowiem budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii, budowę obiektów inżynierskich, systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające przepompownie, zbiorniki retencyjne i inne.

Pojawią się też urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym i zieleń. Przewidziano również budowę nowych i przebudowę urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych.

Tereny przyległe do projektowanej drogi ekspresowej odpowiadające klasie S zostaną skomunikowane z drogą poprzez zaprojektowane przejazdy i drogi dojazdowe. Krzyżujące się z drogą ekspresową drogi wyższych kategorii uzyskały połączenie z drogą ekspresową w projektowanych węzłach, a skrzyżowania z drogami niższych kategorii rozwiązano poprzez ich przebudowę i przeprowadzenie bezkolizyjnie nad drogą ekspresową lub budowę wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej dla przekroczenia kolidujących dróg.

Źródło: LUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.