Drukuj

29 grudnia ub.r. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uzgodnienia trwały tylko 4 dni, do 2 stycznia br., ale swoje uwagi zgłosiły Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów i Rządowe Centrum Legislacji.

W nowym projekcie, z 9 stycznia, wprowadzono zmiany w § 2, dotyczącym zadań pełnomocnika:

"Do zadań Pełnomocnika należy analiza, ocena i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu: struktury instytucjonalnej zarządzania brd, systemu finansowania działań na rzecz brd oraz systemu edukacyjnego w zakresie brd w Polsce."

Ponadto, pełnomocnik ma wykonywać swoje zadania we współdziałaniu z KRBRD oraz właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do udostępniania mu potrzebnych informacji i dokumentów.

Pełnomocnikiem ds. brd ma być sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt z 9 stycznia

Będzie pełnomocnik ds. brd

Źródło: RCL