Drukuj

DSC 024030 lipca br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o autostradach płatnych.

Zgodnie z rozporządzeniem, GDDKiA ma analizować, czy na skutek zdarzenia doszło do powstania zatoru drogowego, tendencja tworzenia zatoru jest rosnąca czy malejąca, oraz czy istnieje możliwość zastosowania innych środków niż odstąpienie od poboru opłat, np. wprowadzenie objazdów, zwiększenie obsady na placu poboru opłat, uruchomienie pasów o zmiennym kierunku ruchu.

Następnie GDDKiA, na podstawie analizy, uwzględniającej warunki pogodowe, porę dnia i roku, płynność ruchu, długość zatoru i przewidywany czas jego likwidacji, przewidywany czas zatrzymania ruchu drogowego oraz sposób zachowania użytkowników autostrady, stwierdza, czy zdarzenie lub zator spowodowały wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zmniejszenie stopnia tego bezpieczeństwa.

GDDKiA ma brać pod uwagę, czy została przekroczona krytyczna wartość natężenia ruchu w stosunku do maksymalnej przepustowości PPO, koniec kolejki pojazdów wykracza poza pas wyłączania, oraz czy na odcinku między węzłami autostrady doszło do zatrzymania ruchu drogowego w wyniku zdarzenia powodującego konieczność ewakuacji osób lub mienia poza obszar zagrożenia.

Informacje o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mają być niezwłocznie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw transportu. Ponadto, GDDKiA ma również przedstawiać półroczne sprawozdania z przeprowadzanych analiz oraz działań.

Dz.U. 2015 poz. 1063

IH