Drukuj

edroga319Do 30 października br. zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Program ma przyczynić się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych.

Nowy program zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów zacznie obowiązywać od 2016 r. Dofinansowanie w ramach programu będzie wynosić łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019 (odpowiednio 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). Corocznie w wymiarze rzeczowym możliwa jest budowa, przebudowa i remont około 2200 km dróg powiatowych i gminnych.

- To bardzo ważny moment dla samorządów. Dzięki dofinansowaniu dróg lokalnych poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportowa. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie także sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów - powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Na realizację zadań przewidzianych w programie, jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona. W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

Procedury ogłaszania i naboru wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r. będą trwały od 1 do 30 października 2015 r. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 1-15 września. Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powoływane przez wojewodów. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdzi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo.

Kryteria, według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie w ramach programu:

1. Kryterium „techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych;
2. Kryterium „sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa - w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych);
3. Kryterium „dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego;
4. Kryterium „finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty;
5. Kryterium „kontynuacji ciągu” - uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania).

Źródło: MIiR