Drukuj

kasaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała, że 1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące m.in. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców, sposobu rozliczeń podatku VAT, postępowań weryfikacyjnych, terminów zwrotu podatku, przesłanek odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT, odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, rozliczania podatku za okresy kwartalne, sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Podatek VAT na niektóre usługi budowlane będzie płacony przez nabywcę, a nie sprzedawcę. Dotyczy to m.in. robót budowlanych związanych z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych, dróg szynowych i kolei podziemnej, czy mostów i tuneli.

Mechanizm odwróconego podatku VAT będzie miał zastosowanie, jeśli usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT, a usługodawca świadczy usługi budowlane jako podwykonawca. W tym celu resort finansów ma ostatecznie zdefiniować pojęcie podwykonawcy.

Faktury wystawione przez podwykonawcę usług budowlanych będą zawierały tylko kwotę netto oraz zwrot "odwrotne obciążenie". Natomiast główny wykonawca powinien wystawić fakturę inwestorowi z wykazanym w niej podatkiem VAT.

Ustawa wprowadza dotkliwe sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT. Sprzedawca, który błędnie wystawi fakturę na usługę podlegającą odwrotnemu obciążeniu, będzie zobowiązany do zapłacenia VATu, natomiast nabywca nie będzie uprawniony do jego odliczenia. U nabywcy, który nie wykazał w deklaracji podatku należnego od zakupionej usługi, powstaną zaległości oraz odsetki za zwłokę. Nowelizacja wprowadza też sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT w wysokości 30-proc. zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia zwrotu podatku. W przypadku wystawienia pustej faktury sankcje będą podwyższone o 100 proc.

Nowe zasady rozliczeń będą miały zastosowanie do usług budowlanych, które zostaną wykonane od 1 stycznia 2017 roku. Usługi budowlane zgłoszone do odbioru do 31 grudnia 2016 roku będą rozliczane na starych zasadach.

Źródło: OIGD