Drukuj

5 Lublin 27Jak wskazuje Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, w związku ze zmianą nazw 4 ulic dokonaną uchwałą Rady Miasta Lublin w czerwcu br., ważność zachowują wszystkie dokumenty tj. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Rada Miasta Lublin na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r., realizując ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zmieniła nazwy następujących ulic :

* ul. Aleksandra Szymańskiego na ul. Skrytą,
* ul. Michała Wójtowicza na ul. Emila Czaplińskiego,
* ul. Lucyny Herc na odcinku od ul. Chemicznej do Al. Wincentego Witosa na ul. Anny Walentynowicz,
* ul. Lucyny Herc na odcinku od Al. Wincentego Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka na ul. Hanki Ordonówny,

Dokonanie zmiany nazwy ulicy, na podstawie ww. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej powoduje, że:

1. wolne od opłat są pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy;
2. zachowują ważność dokumenty zawierające nazwę dotychczasową - dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Dodatkowo:
1. Zmiana danych w rejestrach i ewidencjach - podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać zmiany danych, m.in. adres siedziby podmiotu.

2. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG; należy zgłosić zmianę: adresu do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresów pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, w tym adresu głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

3. Księgi wieczyste - ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie przewiduje obowiązkowego terminu do aktualizacji danych. Jednakże dane zawarte w księdze wieczystej muszą odpowiadać stanowi faktycznemu nieruchomości; brak takiej zmiany może być kłopotliwy dla właściciela nieruchomości, gdy będzie chciał ją np. sprzedać. Żeby uaktualnić informacje w księdze wieczystej należy złożyć wniosek do sądu.

4. Dodatkowo mieszkańcy powinni przekazać aktualne dane: podmiotom, z którymi mają zawarte umowy jeżeli taki obowiązek wynika z tych umów np. umowy z instytucjami bankowymi, telekomunikacyjnymi oraz wszelkie inne umowy cywilnoprawne; pracodawcy; sądom i innym organom przed którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest uczestnikiem.

Informacje te, wraz z odnośnikami do uchwał, znajdują się na stronie internetowej miasta.

 

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin