Drukuj

edroga115Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa). Dokumentacja będzie kosztowała prawie 8,5 mln zł i powstanie w ciągu 22 miesięcy. Podpisanie umowy na wykonanie KP tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy Via Carpatia będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium ceny, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Dla tego odcinka S19 dodatkowymi kryteriami były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Koncepcja doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Rozwiązania projektowe koncepcji programowej pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19. Inwestycja, stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową.

Odcinek S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym S19 Babica - Barwinek (gr. państwa). Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne:

Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) - Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45 km
Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km
Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km
Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km

Źródło: GDDKiA