Drukuj

dziura drogaSamorządy mogą składać wnioski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do 16 kwietnia 2018 roku. Program ma na celu wsparcie samorządów w budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych.

 

Celami szczegółowymi Programu są:
- rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
- powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
- poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie to kwota 5 mln zł. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 60% lub 80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Maksymalna liczba dofinansowanych zadań dla gmin to jedno zadanie, dla powiatów i miast na prawach powiatu to dwa zadania.

Harmonogram:
- do 16 kwietnia 2018 r. – nabór wniosków na dofinansowanie zadań przez wojewodę,
- do 15 maja 2018 r. – przekazanie ministrowi inwestycji i rozwoju przez wojewodę listy zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania,
- do 31 maja br. – minister inwestycji i rozwoju wydaje opinię dotyczącą wniosków,
- po 31 maja br. – dokonanie podziału zadań przez wojewodę na podstawowe i rezerwowe, wystąpienie do ministra finansów o uruchomienie rezerwy celowej, podpisanie umów na udzielenie dotacji,
- do 28 lutego 2019 r. – sporządzenie i przekazanie ministrowi inwestycji i rozwoju zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowych w województwie,
- do 31 marca 2019 r. – sporządzenie i przekazanie ministrowi inwestycji i rozwoju sprawozdania z realizacji programu z województwie.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki