Drukuj

S7granicaswietokrzyskiegozblizenieIII26 czerwca wybrano najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę złożoną przez firmę POLAQUA Sp. z o.o. Ma ona wykonać zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat, za kwotę ponad miliona zł.

 

W ramach tego przetargu były już odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Włoska firma Impresa Pizzarotti odwołała się do KIO od decyzji GDDKiA Oddziału w Krakowie, w sprawie odtajnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, które firma chciała utajnić i to odwołanie zostało oddalone. Następne odwołanie firma Impresa Pizzarotti złożyła po wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę firmy Salini Impregilo. KIO uwzględniła to odwołanie i nakazała ponowne badanie oferty firmy Impresa Pizzarotti pod kątem rażąco niskiej ceny.

Firma Impresa Pizzarotti nie złożyła wyjaśnień w terminie, w związku z tym jej oferta została odrzucona. W trakcie badania ofert pojawiły się nowe okoliczności dotyczące firmy Salini. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w połowie maja odstąpił od umowy z konsorcjum Salini na projekt i budowę S8 na odcinku Marki – Kobyłka z winy wykonawcy. Przepisy prawa przewidują możliwość wykluczenia takiego wykonawcy z innego przetargu.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
- realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
- budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym,
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z - wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
- budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
- usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
- przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S7,
- budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi,
- budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

55,6 kilometrowy odcinek S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa (włączenie do istniejącego węzła Igołomska) został podzielony na części realizacyjne.

1. S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Szczepanowic
Odcinek, o długości ok. 23,3 km, podzielono dodatkowo na dwie części inwestycyjne. Rok temu została podpisana umowa z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID dla etapu I granica województwa – węzeł Miechów. Złożenie wniosku o ZRID planowane jest na 30 lipca br.
Dla etapu II węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła) czekamy na uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej. Złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) zaplanowane jest na 30 sierpnia br.

2. S7 węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem)
Trwa projektowanie i badania archeologiczne na działkach udostępnionych przez mieszkańców. Złożenie wniosku o ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) jest przewidziane w listopadzie 2018. Umowa na projekt i budowę została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł, a gwarancja jakości 10 lat.

S7 Kraków – gr. woj. świętokrzyskiego stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Źródło: GDDKiA O/Kraków