Drukuj

edroga214Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał zgodę na budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – granica państwa Budzisko, o długości ok. 24 km. Jest to fragment międzynarodowej trasy Via Baltica.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:
- budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S61 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku), - budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: „Żubryn Wschód", „Żubryn Zachód", „Budzisko Wschód" oraz „Budzisko Zachód" wraz z infrastrukturą,
- budowę obwodnicy Szypliszek
- budowę pasów technologicznych, dodatkowych jezdni,
- budowę i rozbudowę istniejącej sieci dróg publicznych,
- budowę obiektów inżynierskich – w sumie 33 szt., w tym:
• budowę mostu,
• budowę estakad,
• budowę wiaduktów,
• budowę przejść dla zwierząt.

Budowa przedmiotowego odcinka jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, planowanych do realizacji na terenie województwa podlaskiego, którego głównym celem jest: poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich, zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych innych.

Źródło: PUW