Drukuj

edroga03621 sierpnia wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na rozbudowę drogi krajowej 61. Decyzja dotyczy odcinka o długości 1,6 km. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany „zamienny” rozbudowy drogi krajowej nr 61 dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej 61 na odcinku III o długości 1635 m (stary od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II”. Inwestycja przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 61.

Wydanie zmienionej decyzji związane było z wnioskiem inwestora i koniecznością ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wojewoda wydaje decyzję ZRID na podstawie art. 35 Prawa budowlanego, sprawdzając m.in.:
- zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska (w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji inwestycji),
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

Źródło: MUW