Drukuj

Zrównoważony transport w świadomości kierowców cz. IIW badaniu realizowanym dla Ministerstwa Środowiska odrębnie analizowano znajomość kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz „Europejski Dzień bez Samochodu”. Okazuje się, że Europejski Dzień bez Samochodu jest hasłem zdecydowanie częściej znanym niż Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Blisko 2/3 kierowców (64%) słyszało kiedykolwiek o Europejskim Dniu bez Samochodu, podczas gdy jedynie co dwudziesty (6%) słyszał o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Znajomość Europejskiego Dnia Bez Samochodu jest nieco wyższa w najstarszej grupie wiekowej (74%), u badanych kierowców z wyższym wykształceniem (77%), oraz u badanych kierowców o najwyższych dochodach (84%).

Badani, którzy słyszeli o kampanii za źródło informacji najczęściej podawali telewizję (66%) i radio (42%). Ogólna ocena kampanii jest pozytywna jeśli chodzi o szerzone idee, spada jednak w przypadku elementów świadczących o jej skuteczności w zmianie postaw i nawyków, a zwłaszcza tych czynników, które bezpośrednio dotyczą respondenta.

Większość badanych kierowców (61%) twierdzi, że takich kampanii powinno być więcej. Z tym stwierdzeniem nieco częściej zgadzały się kobiety (68%) niż mężczyźni (56%). Najwyższy odsetek osób twierdzących, że takich kampanii powinno być więcej, odnotowano w najmłodszej grupie wiekowej badanych (71%). Nieco rzadziej niż pozostali, z tym stwierdzeniem zgadzali się badani o wykształceniu zawodowym (51%).

Blisko dwie trzecie kierowców (63%) zgadza się, że edukacja społeczeństwa w zakresie zalet zrównoważonego transportu jest bardzo ważna. Im wyższe wykształcenie respondentów tym częściej zgadzali się oni z tym stwierdzeniem. Połowa badanych kierowców (49%) stwierdza, że żadna kampania nie przekona ich do zrezygnowania z samochodu osobowego. Częściej twierdzą tak mężczyźni (54%), niż kobiety (41%). Im młodsi badani tym częściej zgadzali się z tym stwierdzeniem. Respondenci mieszkający najdalej od centrum nieco częściej niż pozostali twierdzą, że żadna kampania nie skłoni ich do zrezygnowania z samochodu (53%; w porównaniu do 45% mieszkańców centrów miast).

Co trzeci kierowca (31%) zgadza się, ze stwierdzeniem, że ta kampania istotnie wpływa na postawy wobec codziennego korzystania z samochodów osobowych. Rzadziej niż pozostali zgadzają się z tym mieszkańcy najbardziej oddalonych przedmieść (19%). Blisko 2/3 kierowców (65%) twierdzi, że efekt takiej kampanii, jeżeli jest, to jest krótkotrwały.

Różnice między ogólną oceną idei kampanii (wysokie wskaźniki przy stwierdzeniu „takich kampanii powinno być więcej), a oceną jej realnych efektów (wysokie wskaźniki przy stwierdzeniach „efekt takiej kampanii jest krótkotrwały” oraz „żadna kampania nie przekona mnie do zrezygnowania z samochodu”) można ostrożnie interpretować jako niechęć do podejmowania działań, które bezpośrednio wpływają na zwyczaje i komfort badanych. Podczas gdy ogólnie pojmowane kwestie promowania i kształtowania postaw przyjaznych środowisku oraz edukacji w zakresie zrównoważonego transportu spotykają się z ogólną aprobatą, to w sprawach mających bezpośredni wpływ na styl życia respondentów, wymagających osobistych poświęceń (takich jak rezygnacja z samochodu na krótkich dystansach, lub w ogóle) badani są zdecydowanie bardziej zachowawczy.

***

W tym roku Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany jest w dniach 16-22 września. Kampania koordynowana jest przez Ministerstwo Środowiska, pod patronatem Komisji Europejskiej. Kampania ta wraz z Europejskim Dniem bez Samochodu jest odpowiedzią na negatywne skutki ciągle wzrastającego ruchu samochodowego w miastach. Umożliwia miastom, które zadeklarowały udział w kampani, nie tylko możliwość testowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających komunikację publiczną, pieszą i rowerową, ale przede wszystkim promocję jako miejsc przyjaznych środowisku naturalnemu i atrakcyjnych dla nowych mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Celem inicjatywy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu jest:

Kampania powinna być także traktowana jako długofalowa inicjatywa zmierzająca do podniesienia społecznej świadomości o szkodliwości zanieczyszczeń, hałasu i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu w centrum miasta.

PDF Zrównoważony transport - ciekawe linki

Źródło: Ministerstwo Środowiska