Drukuj

Zmiana rozporządzenia określającego dopuszczalne poziomy hałasuMinisterstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dokument zawiera nową tabelę nr 1 i tabelę nr 3 w załączniku do rozporządzenia, określające dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez drogi lub linie kolejowe. Zmiana ta obejmuje podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w trzech kategoriach rodzaju terenu.

Ministerstwo Środowiska uzasadniając propozycje zmian wskazuje na gwałtowny wzrost natężenia ruchu drogowego odnotowany w ciągu ostatnich lat oraz wysokie wartości prognoz w tym zakresie, oraz tendencję obudowywania dróg o dużym natężeniu ruchu zabudową mieszkaniową. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że: „Zarządca drogi realizując nowe pilne inwestycje staje przed trudnymi problemami, często niemożliwymi do rozwiązania pomimo wydatkowania olbrzymich kwot na urządzenia ochrony przed hałasem (głównie ekranów akustycznych). Możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz skutków jej funkcjonowania tj. w strefie oddziaływania akustycznego znacznie przekraczającego dopuszczalne wartości sprawia, że nawet budowa wielu kilometrów kosztownych ekranów akustycznych o najwyższych parametrach technicznych nie jest w stanie zapewnić dotrzymania obowiązujących norm hałasu i prowadzi do ustawicznych protestów. Podobna sytuacja występuje w przypadku linii kolejowych.”

Ministerstwo Środowiska porównując wartości dopuszczalne w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej zauważa, iż niektóre z nich ustanowiły normy bardziej liberalne niż aktualnie obowiązujące w Polsce, co znacząco przyczynia się do zmniejszenia w tych państwach kosztów związanych z budową i przebudową dróg, a także ich eksploatacją.

Załącznik zawiera datowany na 6 września br. projekt rozporządzenia.

Rozporządzenie (PDF)