Drukuj

Wybrane zagadnienia dotyczące map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem w otoczeniu linii kolejowych cz. IIMapy akustyczne dla linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 30 000 przejazdów na rok zostały wykonane po raz pierwszy w 2011 r. [18]. W poprzedniej edycji map akustycznych [19] kryterium wyboru odcinków linii kolejowych było dwukrotnie wyższe (60 000 przejazdów na rok). Na jego podstawie do wykonania map kwalifikowały się tylko dwa odcinki linii kolejowych: linia nr 001 Zawiercie – Łazy (długość ok. 6.4 km) i linie nr 009 i 260 Pruszcz Gdański – Pszczółki (długość ok. 20 km). Obniżenie, w drugiej edycji map akustycznych, kryterium klasyfikacji odcinków linii kolejowych do 30 000 przejazdów na rok spowodowało, że analizom należało poddać 109 odcinków linii kolejowych o łącznej długości ok. 1 202 km [18]. Na rys. 3 przedstawiono ich orientacyjną lokalizację.

Realizacja map akustycznych dla linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 30 000 przejazdów na rok na podstawie wybranych przykładów

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja odcinków linii kolejowych o obciążeniu ruchem powyżej 30 000 przejazdów na rok, dla których wykonano mapy akustyczne [18]

Pierwszy etap prac nad opracowaniem map akustycznych dla linii kolejowych [18] polegał na pozyskaniu danych obejmujących różne grupy informacji, niezbędne do wykonania map. Etap ten obejmował szereg wizji terenowych, w ramach których wykonano szczegółową inwentaryzację parametrów technicznych obiektów (m. in. lokalizację ekranów akustycznych) oraz zebranie dokumentacji fotograficznej. Dodatkowo wykonano inwentaryzację zabudowy zlokalizowanej w najbliższym otoczeniu analizowanych odcinków linii kolejowych. W ramach tego etapu prac zebrano również informacje o sposobie użytkowania poszczególnych budynków, liczbie znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i parametrach technicznych (m.in. liczbę kondygnacji). Pozyskano obszerną bazę adresową budynków podlegających ochronie akustycznej i wykorzystano ją do zebrania danych demograficznych, czyli informacji o liczbie osób zamieszkujących analizowane budynki. W ramach tego etapu wykonano również pomiary hałasu, służące między innymi do kalibracji i sprawdzenia przyjętego modelu i założeń prognostycznych. Łączenie pomiary hałasu zostały wykonane w 200 punktach (rys. 4) równomiernie rozłożonych na wszystkich odcinkach, dla których wykonywano mapy akustyczne.

Rys. 4. Orientacyjna lokalizacja punktów, w których wykonano pomiary równoważnego poziomu dźwięku w ramach map akustycznych [18]

Drugi etap realizacji map akustycznych [18] polegał na przetwarzaniu pozyskanych danych do odpowiednich wartości oraz formatów właściwych do zastosowania w modelu hałasu i GIS. W etapie tym wykonana została również weryfikacja danych pod kątem ich poprawności oraz realności oraz nastąpiła budowa baz danych i ich struktury. Każdej z baz przypisano odpowiednie dane pozyskiwane w pierwszym etapie.

W kolejnym etapie prac zostały wykonane obliczenia akustyczne. W tym celu użyto niderlandzkiej metody obliczeniowej RMR [21] (metodę tę nazywa się również metodą holenderską). Posłużyła ona do wykonania obliczeń przedstawiających przestrzenny rozkład poziomu dźwięku w otoczeniu linii kolejowych. Metodyka RMR wyróżnia kategorie pojazdów transportu szynowego, których podział wynika głównie ze zróżnicowania stosowanych napędów silnikowych, jak również urządzeń i systemów hamulcowych. W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji hałasu, metoda ta wykorzystuje wartości emisji uwzględniające różne stany ruchu pojazdów szynowych, zarówno przy przejazdach swobodnych, jak i przy przejazdach z aktywnym układem hamulcowym (np: przy dojazdach do przystanków, stacji kolejowych, rozjazdów, wiaduktów). Przy wyznaczaniu wartości emisji uwzględniane są również właściwości wynikające ze sposobów łączenia szyn oraz rozwiązań nawierzchni torowych. Uwzględnia ona w sposób sprecyzowany wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu. W metodzie opisywany jest szczegółowy proces stosowany do obliczeń poziomu hałasu w sąsiedztwie linii tramwajowych i kolejowych, uwzględniając warunki meteorologiczne mające wpływ na propagację dźwięku. Do obliczeń hałasu wykorzystano pakiet programowy SoundPLAN w wersji 7.1 posiadający moduły służące do wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak również wprowadzania parametrów ruchu kolejowego i warunków meteorologicznych.

Tabor poruszający się po analizowanych odcinkach linii kolejowych przypisano do następujących kategorii, wyszczególnionych w metodyce RMR [21] (wszystkie rodzaje pociągów zostały wykorzystane w obliczeniach akustycznych):

- Kategoria 1: Pociągi pasażerskie z hamulcami typu klockowego – wyłącznie elektryczne pociągi pasażerskie z hamulcami typu klockowego łącznie z odpowiadającymi im lokomotywami,

- Kategoria 2: Pociągi pasażerskie z hamulcami typu tarczowego i klockowego – elektryczne pociągi pasażerskie głównie z hamulcami typu tarczowego oraz dodatkowo z hamulcami typu klockowego łącznie z odpowiadającymi im lokomotywami np. InterCity-Material IMC-III, ICR i DDM-1,

- Kategoria 4: Pociągi towarowe z hamulcami typu klockowego – wszystkie typy pociągów towarowych z hamulcami typu klockowego,

- Kategoria 7: Szybka kolej miejska (metro) i tramwaje dwusystemowe z hamulcami typu tarczowego – szybka kolej miejska oraz pojazdy szynowe komunikacji lokalnej z hamulcami typu tarczowego,

- Kategoria 8: Pociągi pasażerskie InterCity z hamulcami typu tarczowego oraz pociągi typu wolnobieżnego – wyłącznie elektryczne pociągi pasażerskie z hamulcami typu tarczowego łącznie z odpowiadającymi im lokomotywami (np. InterCities ICM-IV, IRM i SM90) oraz elektryczne pociągi głównie z hamulcami typu tarczowego oraz dodatkowo z hamulcami typu klockowego łącznie z odpowiadającymi im lokomotywami (np: InterCities ICM-III i DDM-2/3).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska [1] oraz Dyrektywy 2001/49/WE [15] mapy akustyczne wykonywane są dla potrzeb informowania społeczeństwa, organów państwowego monitoringu środowiska oraz dla potrzeb tworzenia programów ochrony środowiska przed hałasem. Szczegółowy zakres map akustycznych (w tym również opisów i zestawień tabelarycznych) precyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska [3]. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady map akustycznych [18].

Pierwszą grupa to mapy emisji i imisji dźwięku. Opracowane zostały w środowisku oprogramowania SoundPLAN. Poniżej na rys. 5 i rys. 6 przedstawiono ich przykłady. Wykonywane są one zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN.

Rys. 5. Przykładowa mapa emisji dźwięku z elementami imisji wykonana w ramach map akustycznych [18] Rys. 6. Przykładowa mapa imisji dźwięku wykonana w ramach map akustycznych [18]

Wszelkie dalsze prace i analizy prowadzące do powstania pozostałych map oraz zestawień zostały zrealizowane przy wykorzystaniu narzędzi GIS. W tym środowisku wykonano kalibrację i wektoryzację dokumentów planistycznych, a wyniki tych prac uzupełniono o efekty inwentaryzacji i wykorzystano do wygenerowania map wrażliwości akustycznej na hałas. Przykład mapy wrażliwości hałasowej przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Przykładowa mapa wrażliwości hałasowej obszarów opracowana w ramach map akustycznych [18]

Kolejną grupą były mapy przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku (przykład na rys. 8). Stanowią one połączenie informacji o wartościach imisji hałasu oraz o rozkładzie wartości dopuszczalnych. Podstawą do przypisania obszarom konkretnych wartości norm dopuszczalnych było rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [11] oraz wszelkie dokumenty planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Rys. 8. Przykładowa mapa przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku wykonana w ramach map akustycznych [18]

Następnie wykonywane były mapy rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas oraz zagrożeń specjalnych (rys. 9). Mapy te uwzględniały dodatkowo wyniki inwentaryzacji zabudowy, wykonanej w ramach pierwszego etapu prac. Możliwe również było wygenerowanie danych opisujących liczbę osób i lokali narażonych na oddziaływanie hałasu kolejowego w poszczególnych przedziałach wartości. Spośród danych pozyskanych w pierwszym etapie prac kluczowe dla analizy były informacje dotyczące sposobu użytkowania budynków i liczby lokali mieszkalnych oraz dane adresowe.

Rys. 9. Przykładowa mapa ludności eksponowanej na hałas oraz zagrożeń specjalnych wykonana w ramach map akustycznych

Jednymi z istotniejszych map pod kątem późniejszego opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem były mapy rozkładu wskaźnika M (rys. 10). Wskaźnik ten służy do identyfikacji terenów, na których na oddziaływanie hałasu o określonym poziomie narażona jest konkretna liczba osób (szerzej opisano to w dalszej części). Na podstawie tych map tworzone są harmonogramy działań naprawczych w programach ochrony środowiska przed hałasem oraz kwalifikowane są tereny, dla których należy je podjąć w pierwszej kolejności (wskaźnik M osiąga najwyższe wartości).

Rys. 10. Przykładowa mapa rozkładu wskaźnika M wykonana w ramach map akustycznych [18]

Wykonane mapy akustyczne stanowią bazę informacji na temat warunków akustycznych w otoczeniu najbardziej obciążonych ruchem (ponad 30 000 przejazdów na rok) odcinków linii kolejowych. W ramach prac nad nimi zrealizowano szereg zadań związanych z pozyskaniem, obróbką i przetwarzaniem danych, wykonaniem prognoz i analiz GIS oraz materiałów w postaci map, opisów i zestawień wyników. Celem map akustycznych było przede wszystkim rozpoznanie problemów akustycznych otoczenia m.in. linii kolejowych. Mapy akustyczne dla linii kolejowych w praktyce i zgodnie z obowiązującym prawem stanowią podstawę do tworzenia programów ochrony przed hałasem oraz są punktem odniesienia dla wykonywanych w przyszłości analiz w tym zakresie.

dr inż. Janusz Bohatkiewicz

mgr inż. Sebastian Biernacki

mgr inż. Maciej Hałucha

EKKOM Sp. z o.o.

Spis literatury zawiera część IV.