Drukuj

Nowe możliwości i mechanizmy dla przedsięwzięć PPP w Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 cz. IIW perspektywie budżetowej 2014 - 2020 będzie położony nacisk na większe, bardziej elastyczne wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej, w celu promowania udziału inwestorów i instytucji finansowych z sektora prywatnego. Nastąpi uproszczenie oraz optymalizacja kosztów przygotowania projektów poprzez wprowadzenie nowej metody obliczania wysokości dotacji UE dla projektów generujących dochód, oparte o uśrednione dochody dla sektora (flat rate revenues), a nie indywidualnie wyliczane dochody projektu.

PPP w przyszłej perspektywie finansowej

26 czerwca 2012 r. Rada Unii Europejskiej (UE) przyjęła propozycję odrębnego rozdziału dotyczącego partnerstwa publiczno - prywatnego w projekcie przyszłego rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady nr 1083/2006.

Warunki dla hybrydowych PPP według projektu rozporządzenia KE

Projekty hybrydowe w Unii Europejskiej

Według niedawno opublikowanego raportu EPEC („EU Funds in PPPs. Project stocktake and case studies”, czerwiec 2012 r.) w Unii Europejskiej zrealizowano do 2011 r. zaledwie 49 projektów hybrydowych w tzw. modelu DBFO. W tym dominującą pozycję mają projekty transportowe: 11 projektów transportowych o łącznej wartości 3738 mln euro stanowi 89,6% wartości wszystkich 49 zidentyfikowanych projektów (4171 mln euro). Ich zakres przedmiotowy obejmuje: multimodalny terminal kontenerowy/terminal kolejowy, port lotniczy, obwodnice drogowe, autostrady i mosty. Według krajów wiodącą grupę stanowią: Grecja, Portugalia, Francja i Słowenia (w przypadku Słowenii jest to aż 10 projektów, ale o relatywnie niewielkiej wartości).

Według Komisji Europejskiej („Wytyczne dotyczące udanego PPP”, DG Regio, styczeń 2003 r.) wartość dodana PPP wynika z następujących możliwości partnera prywatnego:

- zapewnienie dodatkowego kapitału,

- zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania,

- innowacyjność i dostęp do nowoczesnych technologii, doświadczenie, specjalizacja,

- lepsze określenie potrzeb i optymalne wykorzystanie zasobów,

- przyśpieszenie realizacji inwestycji,

- redukcja kosztów operacyjnych,

- dywersyfikacja i podmiotowy podział ryzyka,

- podniesienie jakości świadczonych usług.

Mity i rzeczywistość PPP

Badania pokazują, że w modelu tradycyjnym 30% inwestycji zostaje ukończonych zgodnie z ustanowionym harmonogramem, a 27% zgodnie z zaplanowanym budżetem. Jak to jest w przypadku PPP? W 2010 r. Wielka Brytania zrezygnowała z programu PFI (brytyjski model PPP).

Skrajne poglądy:

Kilka krytycznych uwag do modelu PFI cytowanych z brytyjskich źródeł:

Propozycje działań dla uzyskania wiarygodności, skuteczności i bezpieczeństwa Projektów PPP

Zakres tych propozycji nawiązuje do systemu wdrażania funduszy UE w zakresie: analizy kosztów i korzyści, zarządzania, monitorowania, kontroli, audytu i wskaźników.

Krzysztof Siwek

- ekspert finansowania inwestycji i PPP

Opracowanie zostało przygotowane na I FORUM  INNOWACJI  TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju (Kraków, 11 grudnia 2012 r.). W artykule wykorzystano materiały: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Platformy PPP oraz EPEC, Centrum PPP i Instytutu PPP, a także uwagi zgłaszane przez doradców, ekspertów i inwestorów oraz  materiały brytyjskie (Supporting Papers from the UK’s House of Commons Select Committee and HM Treasury).