Spis treści

ARTR w TRISTARze cz. IIW ramach systemu TRISTAR przewidziano 35 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle i 24 rejestratorów przekroczenia prędkości. Dobór lokalizacji poszczególnych rejestratorów poprzedzony był analizami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozwoliły one na wskazanie miejsc, w których istnieje największa liczba zdarzeń wynikających z nadmiernej prędkości i z wjazdów na skrzyżowanie przy sygnale czerwonym.

ARTR w podsystemie zarządzania BRD

Zmiany przepisów prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 29 października 2010 roku definiują wreszcie możliwość odcinkowego pomiaru prędkości. Jak opisano to we wcześniejszym rozdziale daje to szanse rozszerzenia rejestracji przejazdu z nadmierną prędkości również na konkretne odcinki, na których będzie ona rejestrowana z wykorzystaniem rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. System ARTR, korzystający z bazy danych systemu TRISTAR jest w stanie wygenerować wszystkie wymagane przepisami dane, czyli:

  • obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • datę, czas oraz określenie odcinka drogi, na którym popełnione zostało naruszenie;
  • średnią prędkość, z jaką poruszał się pojazd na odcinku drogi, na którym popełnione zostało naruszenie;
  • prędkość dopuszczalną na odcinku drogi, na którym popełnione zostało naruszenie, w czasie jego popełniania;
  • numer identyfikujący urządzenia rejestrującego.

ARTR w podsystemie informacji drogowej

Rys. Schemat ogólny tablicy TZT

System ARTR będzie miał również kluczowe zastosowanie w gdańskim podsystemie informacji drogowej, czyli przekazu nadawanego kierowcom przez tablice zmiennej treści (TZT). W Gdańsku przyjęto, że informacja drogowa powinna zostać oparta o układ czasowy w miejsce dotychczasowego układu odległościowego. Dlatego podstawową informacją wyświetlaną na tablicach TZT będzie określenie czasu przejazdu do punktu docelowego. W przypadku Gdańska jako podstawowy punkt docelowy określono Gdynię, ale istnieje możliwość wskazania innych punktów (np. wjazd na autostradę A1). Na rysunku pokazano schemat ogólny tablicy TZT wraz z informacjami na niej wyświetlanymi.

Podstawowym źródłem informacji o czasach podróży będą kamery ARTR służące jako rejestratory w podsystemie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Międzymodułowe wykorzystanie danych gromadzonych w bazach systemu TRISTAR jest jednym z najważniejszych aspektów jego funkcjonalności. Sposób pobierania i przetwarzania danych przedstawiono na bazie jednej z tablic zlokalizowanej w newralgicznym miejscu miasta Gdańska tj. na skrzyżowaniu Węzeł Unii Europejskiej, gdzie następuje rozwidlenie dróg w kierunku na Gdynię z możliwością wykorzystania trasy tranzytowej (Obwodnica Trójmiasta) lub wewnątrzmiejskich ciągów komunikacyjnych.

Wyświetlany schemat układu drogowego podaje minutowy okres podróży do Gdyni (skrzyżowanie Al. Zwycięstwa – Nowa Kopernika). W przypadku ciągu miejskiego minutowy czas będzie automatycznie wprowadzany na bazie danych na bieżąco aktualizowanych i uzyskanych z analizy czasu podróży pojazdów pokonujących tą trasę. Analiza czasu odbywać się będzie w oparciu o system ARTR bazujący na rejestratorach przekroczenia prędkości oraz przejazdu na czerwonym świetle. Przyjmowana będzie uśredniona wartość 50 ostatnich przejazdów potwierdzonych na punkcie kontrolnym na Wzgórzu św. Maksymiliana (Al. Zwycięstwa – Nowa Kopernika) w Gdyni po wcześniejszym ich zarejestrowaniu na punkcie kontrolnym na Podwalu Przedmiejskim (odc. Elbląska – Łąkowa) w Gdańsku i potwierdzeniu jego przejazdu przez punkt kontrolny w Sopocie (Al. Niepodległości – Podjazd kier. Gdynia). W przypadku, jeżeli czas przejazdu będzie wyższy o 25% od czasu bazowego uzyskanego z danych historycznych czasów przejazdu na tym odcinku przy ruchu swobodnym międzyszczytowym (np. z godzin 9.00-10.00) i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z organizacji ruchu drogowego (np. limity prędkości itp.) na tablicy będzie wyświetlany napis ZATOR – (lokalizacja zatoru). Dodatkowo automatycznie na tablicy pojawi się znak zmiennej treści A-33. Lokalizacja zatoru będzie typowana na bazie analizy czasów przejazdu poszczególnych odcinków pomiędzy punktami kontrolnymi.

W przypadku, jeżeli liczba odcinków zakorkowanych (o czasie przejazdu odbiegającym od czasu bazowego) będzie większa niż jeden na tablicy pojawi się lokalizacja odcinka o największym odchyleniu od czasu bazowego na fragmencie ciągu pomiędzy Bramą Oliwską i skrzyżowaniem Grunwaldzka – Kołobrzeska. Będą to odcinki:

  • Ciąg Główny pomiędzy Brama Oliwska (Al. Zwycięstwa – 3-go Maja) i Al. Hallera (Al. Zwycięstwa – Hallera) (napis OPERA);
  • Ciąg Główny pomiędzy Al. Hallera (Al. Zwycięstwa – Hallera) i skrzyż. Grunwaldzka/Słowackiego (Al. Grunwaldzka – Słowackiego) (napis WRZESZCZ).

W przypadku, jeżeli na którymś z pozostałych odcinków nastąpi przekroczenie czasu przejazdu dwukrotnie większe w stosunku do czasu bazowego niż na wymienionych odcinkach wyświetlana będzie lokalizacja właśnie tego odcinka.

Powyższy algorytm będzie działał w sposób zautomatyzowany. Dopuszcza się ręczne wpisanie lub usunięcie przez operatora systemu TRISTAR zarówno napisu ZATOR jak również lokalizacji zatoru. Nie zaleca się na ciągu miejskim używania napisów ROBOTY (+ znak A-14) oraz WYPADEK (+ znak A-34). Napisy takie i znaki mogą być wprowadzane wyłącznie przez operatora w wyjątkowych sytuacjach.

Tabela. Zestawienie odcinków kontrolowanych

Odnośnie warunków ruchu na drodze ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) do czasu wprowadzenia przez zarządcę tej drogi (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk) zintegrowanego systemu zarządzania ruchem nie będzie automatycznego pomiaru rzeczywistego czasu przejazdu do Gdyni. W układzie podstawowym wyświetlany będzie czas przejazdu uzyskany np. na podstawie przejazdów porównawczych. W przypadku zaistnienia sytuacji drogowej, o której należałoby poinformować kierowców operator systemu ręcznie będzie musiał uruchomić daną sekwencję łącznie z określeniem przybliżonego czasu przejazdu uwzględniającego zmienione warunki ruchu. Przewidziano możliwość napisów ZATOR – (lokalizacja zatoru), ROBOTY – (lokalizacja robót), WYPADEK – (lokalizacja wypadku) w połączeniu ze stosownym znakiem świetlnym oraz informacją minutową. Dodatkowo w przypadku całkowitego zamknięcia trasy S6 (wypadek, gołoledź itp.) możliwe będzie wyświetlenie sygnału ZAMKN.S6 – (lokalizacja zamknięcia) ze znakiem świetlnym B-1.


ARTR w tunelu pod Martwą Wisłą

System ARTR przewidziano również w projekcie nie będącym składową systemu TRISTAR, ale ściśle się z nim wiążącym. W ramach budowy Trasy Słowackiego w Gdańsku, która wraz z Trasą Sucharskiego stanowić będą alternatywne połączenie drogi krajowej 7 z Obwodnicą Trójmiejską (droga krajowa S6) przewiduje się wykonanie tunelu pod rzeką Martwa Wisła o długości ok. 1 380 metrów. Będzie to dwunawowa konstrukcja z jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Tunel wymaga szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego też przewidziano w nim oprócz szeregu innych systemów bezpieczeństwa również zastosowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Na obu wlotach i wylotach z tunelu przewiduje się zainstalowanie kamer rejestrujących w systemie ARTR. Podłączenie poprzez kanalizację sieciową systemu TRISTAR podobnie jak w module bezpieczeństwa ruchu drogowego tego systemu docelowo będzie podłączona do centrum mandatowego tworzonego przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Jak duże korzyści w ograniczaniu prędkości dają tego typu rozwiązania dowodzą doświadczenia holenderskie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi u zarządcy tuneli w Holandii (odpowiednik polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) w tamtejszych tunelach problem nadmiernej prędkości do niedawna był bardzo istotny. Średnia prędkość w niektórych z nich przekraczała 120 km/h mimo ograniczeń do 80-100 km/h. Instalacja systemów pomiaru prędkości pozwoliła ograniczyć ją do ok. 90 km/h. Obecnie jest to już standardowe wyposażenie holenderskich tuneli.

Podsumowanie

System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych jest jednym z wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, który zmienia dotychczasowe oblicze zarządzania ruchem na drogach i ulicach. Dzięki nim zarządzanie staje się coraz bardziej efektywne, pozwala poprawić warunki ruchu w miastach i poza nimi, a przede wszystkim pozwala rok rocznie ocalić coraz więcej istnień ludzkich. Takie zadanie postawiono systemowi ARTR w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Aglomeracji Trójmiejskiej TRISTAR. Zastosowanie go w działaniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pozwoli zapewnić nieuchronność kary w stosunku do kierowców, którzy łamią przepisy. To z kolei musi mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę wypadków i ich ofiar.

Niezwykle ważną rolą systemu ARTR jest możliwość wykorzystania elementów zaprojektowanych dla podsystemu bezpieczeństwa ruchu drogowego również w podsystemie informacji drogowej w systemie TRISTAR. Niewątpliwie ten uniwersalizm jest bardzo dużą zaletą ARTR-u. System TRISTAR zawierający w sobie rozwiązania ARTR ma zrewolucjonizować zarządzanie ruchem w Gdańsku i w całym Trójmieście. Ma zintegrować ruch w trzech miastach, a docelowo również na przyległej sieci dróg krajowych. Otwiera to niewątpliwie szansę na dogonienie standardów zachodnioeuropejskich. Dołączenie do grona krajów, które tę drogę przechodziły już jakiś czas temu, a należy podkreślić, że z drogi tej nie ma odwrotu, jeżeli chce się aspirować do miana miasta nowoczesnego. Gdańsk do tego miana aspiruje.

Tomasz Wawrzonek
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Referat jest materiałem przygotowanym na seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu „Oznakowanie dróg i pojazdów a brd”, które odbyło się w dniach 12–15 stycznia 2011 r. na Polanie Zgorzelisko k/Zakopanego. Został opublikowany w biuletynie KLIR nr 72.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.