Spis treści

Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej (II) ProceduryZarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej według dyrektywy i zapisów projektowanej krajowej ustawy transponującej jej przepisy będzie polegało na przeprowadzeniu oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, następnie na dokonywaniu klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków oraz odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. – To wszystko z jednej strony zamyka się w cyklu inwestycyjnym, budowlanym, eksploatacyjnym. Z drugiej strony staje się elementem jakościowego zarządzania drogami przez danego zarządcę. Klasyfikacje służą bowiem kompleksowemu podejściu do całej dysponowanej przez nich sieci – podkreśla Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ocenę wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zgodnie z projektem zmian w ustawie o drogach publicznych przeprowadza się na wstępnym etapie planowania - przed wszczęciem postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy przeprowadzaniu oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego uwzględnia się:

1) liczbę zabitych w wypadkach drogowych i liczbę wypadków drogowych;

2) warianty przebiegu drogi w przypadku budowy drogi i rozkład ruchu drogowego na sieci drogowej;

3) wpływ planowanej drogi na istniejącą sieć drogową;

4) wpływ planowanej drogi na uczestników ruchu drogowego;

5) natężenie ruchu drogowego i jego rodzaj;

6) czynniki sezonowe i klimatyczne;

7) potrzeby uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych stref parkingowych;

8) lokalną aktywność tektoniczną, sejsmiczną oraz możliwość wystąpienia tąpnięć w górnictwie.

Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zawiera w szczególności:

1) opis planowanej budowy lub przebudowy drogi;

2) opis stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejącego oraz jego stanu w przypadku niezrealizowania planowanej budowy lub przebudowy drogi;

3) opis proponowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) analizę wpływu alternatywnych rozwiązań na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

5) porównanie rozwiązań alternatywnych, w tym analizę kosztów i korzyści;

6) przedstawienie możliwych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wyniki oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zarządca drogi uwzględnia na kolejnych etapach projektowania budowy albo przebudowy drogi – zwraca uwagę Jarosław Waszkiewicz.

Natomiast audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadza się na czterech etapach, przy czym najważniejszy jest pierwszy, który ma decydujące znaczenie dla całego przedsięwzięcia. Po kolei są to więc audyty:

I) po przeprowadzeniu oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ich ewentualnego uzupełniania oraz gdy w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu;

II) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót;

III) przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub przebudowy drogi;

IV) przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania drogi do użytkowania.

Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na I etapie uwzględnia się w szczególności:

1) położenie geograficzne oraz warunki geograficzne, klimatyczne i meteorologiczne;

2) lokalizację i rodzaj skrzyżowań;

3) ograniczenia ruchu na drodze;

4) funkcjonalność drogi w ramach sieci drogowej;

5) dopuszczalną oraz projektową prędkość jazdy;

6) przekrój poprzeczny drogi, w tym liczbę i szerokość pasów ruchu;

7) plan sytuacyjny i profil podłużny drogi;

8) ograniczenia widoczności na drodze;

9) dostępność drogi dla środków publicznego transportu zbiorowego;

10) skrzyżowania drogi z liniami kolejowymi;

11) projektowane przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.