Spis treści

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje na wniosek kandydata na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego na okres trzech lat minister właściwy do spraw transportu, po dostarczeniu przez tego kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących wykształcenia, praktyki zawodowej oraz ukończenia szkolenia wstępnego. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przedłużany na kolejne trzy lata na wniosek audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego po dostarczeniu potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego.

Minister właściwy do spraw transportu odmawia w drodze decyzji administracyjnej:

1) wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymogów dotyczących wykształcenia, praktyki zawodowej oraz ukończenia szkolenia wstępnego;

2) przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku nie przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego.

Osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego - w dniu wejścia w życie ustawy uznaje się za audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod warunkiem uzyskania certyfikatu, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

***

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawiera zapis mówiący, że jej przepisów nie stosuje się w przypadku inwestycji, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy:

  • ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu zakończenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do czasu wydania tej decyzji;
  • złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do czasu wydania tej decyzji;
  • złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do czasu wydania tej decyzji lub zgłoszono prowadzenie robót budowlanych lub zawiadomiono o zakończeniu budowy obiektu budowlanego do czasu rozpoczęcia użytkowania drogi.

Zmiany natomiast w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczą: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

AS

Materiał na podstawie wystąpienia Jarosława Waszkiewicza - dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, podczas Seminarium BRD „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego”, zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury (obecnie MTBiGM) - Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (Warszawa, 15-16 listopada 2011 r.). Seminarium odbyło się w trakcie IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011.

Komentarze  
Gość
+1 #1 Gość 2011-12-08 16:03
witam
wszystko jest prosto i zrozumiale opisane, problem w tym że na chwile obecna szkolenia audytu BRD robi tylko i wyłącznie Politechnika Krakowska 30 osób na rok.
Zgłosiłem sie do programu na PK w zeszłym roku, spełniam wszystkie kryteria (wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia drogowe, warsztaty zorganizowane przez KRBRD odnośnie audytu, itp ale z uwagi na bardzo dużą ilość chętnych ani w 1 i w 2 edycji się nie zakwalifikowałem - na chwile obecna wykonuje audyty dróg gdyż taki mam zakres obowiązków, trwa budowa nowej - eksploatacja starej drogi ale robię to bez dokumentów, bazując na literaturze p.Gacy lub Jamoroza itp.
Czy nie powinno być więcej uczelni z takimi szkoleniami lub winy odbywać się one częściej?
Nie wiem czy to co robię wykonuje prawidłowo - tak jest na każdej budowie, nie jestem jednostkowym przypadkiem.
Osoby które posiadają już takie uprawnienia to w większości szefowie pracowni drogowych lub BRD a co z eksploatacja, audytem w czasie robót?
czy nasze nowo budowane drogi zostaną dobrze zaprojektowane, wybudowane i eksploatowane zgodnie z zasadami audytu - nie wiadomo ponieważ nie można uzyskać takich uprawnień.....
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
+1 #2 Gość 2011-12-12 21:18
Uważam, że możliwość utworzenia komórek audytorskich u zarządcy drogi to nieporozumienie. Niby pan Waszkiewicz proponuje, że audytorzy mieliby odrębną komórkę w zarządzie dróg i wykonywaliby tylko i wyłącznie audyt. I niby to miałoby zapewnić niezależność ? Dajcie spokój... Nie w przypadku mentalności polskich urzędników.
Ten niby niezależny audytor zawsze ulegnie "rozkazowi" dyrektora zarządu i napisze w audycie to co będzie po myśli zarządcy drogi. Nie czarujmy się.
Już nieraz byłeś świadkiem takiej "niezależności" np. komórki ochrony środowiska, gdzie przychodził pan dyrektor zarządu dróg, mówił, że ma wyjść najkorzystniejszy ten a ten wariant i koniec dyskusji...
Nie inaczej będzie z audytami BRD ...
Poza tym, audytor ma mieć doświadczenie 5-letnie w projektowaniu. Który urzędnik ma takie ? Przecież urzędnicy u nas zatwierdzają projekty, a w zyciu niczego nie zaprojektowali, natomiast bardzo chętnie kwestionują rozwiązania projektanta z uprawnieniami.
Więc, naprawdę, z audytem BRD nie czarujmy się. Będzie on w tym wypadku subiektywny, tak, aby sprzyjać zarządcy drogi. Będzie to tylko kolejny stopień zatwierdzania projektu. A przecież ma z założenia pełnić zupełnie inną funkcję.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
+1 #3 Gość 2011-12-15 13:04
odnośnie uzgadniania projektów i doświadczenia pracowników zarządu dróg wiem z doświadczenia ze u wielu zarządców dróg pracują na stanowiskach inspektorów mostowych, drogowych i działach uzgodnień osoby nie związane z branżą z wykształceniem L.O. - osoby te jak pisze mój poprzednik bardzo często negują rozwiązania projektowe podparte doświadczeniem czy nowościami rynkowymi.

Wielu tez projektantów idzie na łatwiznę przedstawiając nieprzemyślane projekty organizacji ruchu czekając aż organ opiniujący bądź zatwierdzający zwróci im projekt z wytycznymi.
W swojej pracy miałem juz przypadek że projektant zrobił opis w projekcie: "...w związku z uwagą w opinii zarządcy drogi do projektu dodałem bariery na obiekcie mostowym gdyż zgodnie z prawem wcale ich tam nie powinno być..." - projektant wykonywał projekt remontu wiaduktu przy budżecie na 2000zł przez co projekty organizacji ruchu robił po kosztach (nie wziął pod uwagę ze etapowe prowadzenie remontu wiaduktu wiąże się ze zmianą organizacji ruchu).
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.