Spis treści

EuroRAP wobec ryzyka na polskich drogach- Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego niejednokrotnie bywa pomijany, niedoceniany, bagatelizowany. Jednak statystyki powinny budzić zaniepokojenie zarówno zarządców dróg, jak i ich użytkowników, oraz mobilizować do podejmowania konkretnych decyzji i odpowiednich działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach – podkreśla dr inż. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej.

Polska jest krajem o najwyższym wskaźniku liczby ofiar śmiertelnych na tle innych krajów. W czym tkwi przyczyna tak drastycznych statystyk?  Kto jest odpowiedzialny za tragedie mające miejsce na drogach każdego dnia? I przede wszystkim: jakie działania należałoby wdrażać w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg?

Rys. 1. Liczba ofiar śmiertelnych w Polsce na tle krajów europejskich na przestrzeni lat

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania kluczową wskazówką może być program organizacji  EuroRAP, powstałej w 2001 r. Oferuje ona niezależny, jednolity system oceny bezpieczeństwa europejskich dróg. Program ten został powołany do istnienia ze względu na niepokojące statystyki: rocznie Europa traci ok. 2% PKB ze względu na wypadki drogowe (ok. 160 mld euro). W ciągu ostatnich 10 lat aż 2 mln Europejczyków było rannych lub zginęło na drogach. Poza tym, współczynnik ilości wypadków drogowych jest aż 15 razy większy w porównaniu do ilości wypadków samolotowych. Według dr inż. Kazimierza Jamroza, problem leży w relacji: człowiek – pojazd – droga. EuroRAP zakłada, że odpowiedzialność za zdarzenia jest wspólna dla wszystkich wymienionych czynników tych relacji.

Największy wpływ na powstanie wypadków drogowych ma człowiek jako uczestnik ruchu, dlatego w działaniach brd uwaga powinna się skupić głównie na kierowcach. To oni podejmują decyzję czy jadą szybko, bo się spieszą i wtedy narażają się na ryzyko wypadku, mandatu itp., czy też wybiorą jazdę bezpieczną i zgodną z obowiązującymi przepisami.

Aby zminimalizować do zera liczbę ofiar wypadków na drogach należy, według EuroRAP, „pięciogwiazdkowego kierowcę posadzić do pięciogwiazdkowego samochodu i puścić go na pięciogwiazdkową drogę”. Zjawisko to opisane zostało za pomocą klasyfikacji hotelów (jedna gwiazdka to standard najniższy; im więcej gwiazdek, tym jest on wyższy). Wnioski są oczywiste: obok „pięciogwiazdkowych” samochodów i doskonałych kierowców, brakuje „pięciogwiazdkowych” dróg, lub ich ilość jest zdecydowanie niewystarczająca.

Program EuroRAP obejmuje cztery dziedziny działań:

1. Opracowanie map ryzyka i prezentowanie ich społeczeństwu. Ryzyko jest miarą skali zagrożenia. Przy jego obliczaniu brane pod uwagę są dwa aspekty:

a) ryzyko indywidualne, którego miarą jest tzw. „koncentracja”, tj. liczba wypadków z ofiarami zabitymi i ciężko rannymi (średnia w Polsce jest aż trzy razy wyższa niż w Europie),

Rys. 2. Ryzyko indywidualne na drogach krajowych w Polsce w latach 2006-2008

b) ryzyko społeczne (ryzyko indywidualne pomnożone natężeniem)

Rys. 3. Ryzyko społeczne na drogach krajowych w Polsce w latach 2006-2008

2. Monitorowanie zastosowanych środków przez zarządy drogowe. EuroRAP corocznie monitoruje drogi analizując i oceniając, które z nich zostały usprawnione, oraz  jakie środki poprawy bezpieczeństwa przynoszą najskuteczniejsze rezultaty. Monitorowanie składa się z trzech etapów: wstępnej analizy danych, sprawdzania danych z poprzednich lat oraz analizy skuteczności zmian.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.