X5A0142 2500x1666Z 15 na 16 października w godz. od 1:00 do 4:00 wykonywane będą badania diagnostyczne mostu wantowego im. Jana Pawła II nad rzeką Martwą Wisłą w ciągu ul. Sucharskiego. Ruch będzie ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku. Przez godzinę od 2:00 do 3:00 ze względu na wymaganą dużą dokładność pomiarów obiekt zamknięty będzie całkowicie.

 

Badania polegać będą na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych, które określą geometrię mostu. Pomiary są niezbędne, aby określić przemieszczenia poszczególnych elementów konstrukcji i oceny poprawności jego pracy.

Na czas prowadzenia pomiarów tj. w godz. od 1:00 do 4:00 prędkość na moście ograniczona zostanie do 50 km/h. Ruch ograniczony zostanie do jednej jezdni w każdym kierunku.

Przez godzinę od 2:00 do 3:00 obiekt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Aby zminimalizować uciążliwości dla kierujących w tym czasie ruchem kierować będzie Policja, która co 15 minut umożliwi przejazd samochodów.

Pomiary geodezyjne przemieszczeń obiektu będą jednym z trzech zadań w ramach przeglądu mostu wantowego:

- przegląd serwisowy, który obejmuje przegląd want (lin) do których podwieszony jest pomost. W ramach przeglądu wykonane będą czynności konserwacyjne wszystkich elementów systemu podwieszenia (zakotwień). Przegląd przewiduje również wykonanie koniecznych napraw – korektę rur osłonowych osłaniających wanty.

- przegląd serwisowy cięgien kotwiących pomost do podpór mostu, który obejmuje przegląd zakotwień i łożysk posadowienia mostu. W ramach przeglądu zostaną wykonane czynności konserwacyjne wszystkich elementów zakotwień oraz antykorozja osłon.

Przegląd odbywa się w ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Most im. Jana Pawła II otwarto 9 listopada 2001 r.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.