Spis treści

Gdański system rowerowyPonad 30 km wydzielonych dróg rowerowych zostanie wybudowanych w Gdańsku do 2014 roku. Jednak doświadczenia Gdańska, jak też wielu europejskich miast wskazują, że budowa wydzielonych dróg rowerowych nie jest działaniem wystarczającym, a niekiedy nie jest nawet działaniem koniecznym do osiągnięcia głównego celu polityki rowerowej, czyli wzrostu skali ruchu rowerowego.

W Gdańsku w ciągu ostatnich 10 lat wybudowano 80 km dróg rowerowych, a udział ruchu rowerowego, w tym samym okresie, wzrósł jedynie z 1,3% do 2%. Miasta niemieckie, np. Berlin, czy Rostok, osiągnęły w znacznie krótszym okresie wzrost udziału ruchu rowerowego do ponad 10%. Kluczem do sukcesu jest niemieckie podejście systemowe oparte na wielokierunkowym rozwoju udogodnień dla rowerzystów (uspakajanie ruchu, pasy rowerowe w jezdniach, budowa parkingów rowerowych, systemy wsparcia dla osób i firm korzystających z rowerów) i przede wszystkim skutecznej promocji (kampanie skierowane do pracodawców, kobiet, osób starszych itd.).

- Gdy w Gdańsku mówimy „rower”, wiemy, że w swej istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój miasta – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska.

Gdańsk mobilnej aktywności

Gdańsk korzysta ze sprawdzonych wzorców zachodnioeuropejskich, czego wyrazem jest prowadzony obecnie audyt polityki rowerowej według metodologii BYPAD (Bicycle Policy Audit) oraz aplikacja do projektu Central MeetBike, którego głównym atutem jest transfer wiedzy. Na tym jednak nie poprzestajemy. Zamierzamy utrzymać pozycję lidera na arenie krajowej w dziedzinie rozwoju ruchu rowerowego oraz pójść o krok dalej – stawiając kompleksowo na rozwój aktywnej mobilności, czyli nie tylko jeżdżenia rowerem, ale również chodzenia pieszo. Wsparcie aktywnej mobilności jest obecnie największym wyzwaniem dla wielu miast europejskich i w zasadzie wszystkich miast w Polsce. Na przełomie września i października w Gdańsku odbędzie się pierwszy Polski Kongres Aktywnej Mobilności, podczas którego powołane zostanie stowarzyszenie grupujące samorządy wspierające aktywną mobilność w Polsce.

- Program BYPAD to kapitalne narzędzie służące budowaniu lokalnej demokracji. Celem polityki rowerowej nie może być budowa ścieżek rowerowych, ale wzrost ruchu rowerowego. W zupełnie nowym świetle przedstawia to też rolę aktywnej mobilności. Wspieranie aktywnej mobilności jest wyrazem troski o przyszłe pokolenia mieszkańców Gdańska – mówi Agnieszka Owczarczak, radna Miasta Gdańska.

Karta brukselska

Podczas światowego kongresu rowerowego Velo-city 2009 w Brukseli kilkadziesiąt europejskich miast przyjęło tzw. Kartę Brukselską (Charter of Brussels). Gdańsk był jednym z dwóch polskich miast, które zostały sygnatariuszami dokumentu.

Podpisanie Karty Brukselskiej w siedzibie Parlamentu Europejskiego było najważniejszym aspektem udziału Gdańska w światowym kongresie rowerowym. Zapisy Karty zobowiązują jej sygnatariuszy do:

  • zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r.,
  • zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.,
  • opracowania systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
  • zwiększenia wykorzystanie rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy,
  • działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
  • podjęcia współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Dwa fakty powinny wzbudzić naszą refleksję: aż 44% gospodarstw domowych w Gdańsku nie posiada samochodu, a średnie zapełnienie samochodu poruszającego się po gdańskich ulicach wynosi zaledwie 1,37 osoby. Promocja ruchu pieszego i rowerowego kosztem indywidualnego ruchu zmotoryzowanego jest w tej sytuacji najważniejszym wyzwaniem Gdańska na najbliższe lata.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.