strefa 30Mniej wypadków ogółem oraz liczby osób, które zostały w nich ranne. Mniej o ponad połowę ofiar śmiertelnych wypadków oraz, po raz pierwszy w historii, jednocyfrowa wartość tego wskaźnika dla dróg będących w administracji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Takimi wynikami zakończył się rok 2015 na gdańskich drogach.

- Dane potwierdzają skuteczność rozpoczętej w 2010 roku kompleksowego programu uspokajania ruchu w mieście – podsumowuje ostatnie lata na gdańskich drogach zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. - Pięć lat temu, w momencie rozpoczynania Programu Uspokajania Ruchu, na ulicach Gdańska średnioroczna ilość wypadków wynosiła 628, ginęło w nich średnio 27 osób, a 762 zostawały ranne. Pierwsze, pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań (czyli stref Tempo 30 oraz stref skrzyżowań równorzędnych) na Głównym i Starym Mieście oraz Wzgórzu Mickiewicza wzbudziły duże kontrowersje zarówno wśród mieszkańców, jak również osób zajmujących się na co dzień tą problematyką. Tym niemniej, m.in. dzięki wsparciu gdańskiej Policji, która pozytywnie podeszła do pomysłu systemowych działań mających kształtować bezpieczną infrastrukturę drogową, zaczęto wdrażać je w skali całego miasta i dziś, to sami mieszkańcy proszą o zastosowanie w ich dzielnicach tych, sprawdzonych już i skutecznych rozwiązań – dodaje Grzelak.

Wprowadzone rozwiązania wyznaczyły nowy kurs w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni ulicznej. Strefy TEMPO 30 oraz skrzyżowania równorzędne zaczęły być powszechnym rozwiązaniem na wszystkich ulicach w obszarach mieszkaniowych, gdzie ruch pieszy stanowi bardzo duży, a często dominujący sposób przemieszczania się jego uczestników.

zdiz brd1- Dziś można dostrzec już znaczące efekty tej strategii. Rok 2015 był najbezpieczniejszym w ostatnich dziesięcioleciach. Co więcej był to kolejny rok, w którym spadała liczba wypadków pokazując niezwykle pozytywny trend poprawy wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Agata Lewandowska, sekretarz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku.

W stosunku do roku z największą liczbą wypadków tj. 2012, ich liczba obecnie spadła aż o 24%, a w stosunku do danych bazowych, czyli średniorocznej z lat 2001-2010, o 20%. Podobne efekty przyniosło wdrażanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwestii ofiar wypadków. Tu liczba rannych w stosunku do roku 2012 spadła o ponad 28%, a w stosunku do okresu bazowego o ponad 21%. W kwestii ofiar śmiertelnych statystyka wskazuje na aż 52% poprawę! Na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku po raz pierwszy w historii liczba zgonów będących następstwem wypadku drogowego zamknęła się wartością jednocyfrową i wyniosła 9.

zdiz brd3Jak dodaje Piotr Grzelak, działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku to szereg interdyscyplinarnych działań. Tylko w 2015 roku strefą TEMPO 30 objęto 44 km gdańskich ulic i obecnie ulice znajdujące się w tego typu strefach stanowią już 49,5% wszystkich dróg publicznych na terenie Gdańska. Zbudowano też w 79 lokalizacjach elementy fizycznego uspokojenia ruchu (azyle dla pieszych, mini ronda, progi zwalniające, wyniesione przejścia czy skrzyżowania, szykany wymuszające zmianę toru ruchu.

Ciągle polepszające się statystyki i związana z tym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest możliwa nie tylko dzięki przebudowom dróg i ich otoczenia. Pomaga w tym również współpraca ze służbami, Policją i Strażą Miejską, oraz programy profilaktyczne, edukacyjne, ratownicze, a także współpraca wszystkich służb w ramach Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

zdiz brd2- Gdańsk w statystykach wypada bardzo dobrze na tle całego województwa. Mimo iż w innych miastach widać również ciągły spadek ilości wypadków i ich ofiar, to jednak dynamikę tego zjawiska w Gdańsku należy ocenić bardzo wysoko. W tym mieście najszybciej przybywa samochodów, najszybciej rozwija się sieć dróg, odwiedza je najwięcej turystów w regionie. Te wszystkie czynniki pozwalają stwierdzić, ze Gdańsk jest zdecydowanym liderem w pracy nad zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego – podsumowuje podkomisarz Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jakie są plany na kolejne lata? - Oczywiście kontynuacja rozpoczętych działań. Ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na ograniczenie prędkości pojazdów i docelowego stworzenia sieci stref Tempo 30 i skrzyżowań równorzędnych na wszystkich ulicach lokalnych w Gdańsku (to nawet ok. 70% ulic w mieście), jak ma to miejsce w innych europejskich miastach. Także rozbudowa sieci dróg rowerowych, poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz praca nad wzrostem atrakcyjności komunikacji publicznej – dodaje wiceprezydent Grzelak.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.