KE tworzy specyfikacje ITS cz. IDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/EU z 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (tzw. dyrektywa ITS) jest narzędziem do wykonania przyjętego w 2008 roku planu działań w zakresie inteligentnych systemów transportowych (Action Plan for the Deployment of ITS in Europe). Dyrektywa ustanawia podstawę wspólnego wypracowania i przyjęcia specyfikacji ITS. Obecnie trwają prace nad specyfikacjami dla poszczególnych obszarów priorytetowych, wyznaczonych tą dyrektywą. Ma to zapewnić interoperacyjność funkcjonujących i wdrażanych w państwach członkowskich usług i aplikacji ITS.

Wdrażanie dyrektywy i planu działania opiera się na współpracy państw członkowskich w ramach Komitetu ITS. Zostało też stworzone ciało doradcze – tzw. grupa mędrców (Advisory Group). Jej pierwsze spotkanie odbyło się 23 marca br. w Brukseli. Polskie samorządy miejskie w tej grupie reprezentuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. W pracach grupy uczestniczy również prof. Janusz Łacny z Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU).

Wizja z Białej Księgi

- Polityce transportowej Unii Europejskiej przyświeca ambitny cel jakim jest stworzenie paneuropejskiego systemu transportowego, który byłby systemem zrównoważonym, przyjaznym użytkownikom oraz zintegrowanym, czyli łączącym wszystkie rodzaje i środki transportu. Będzie to też system, w którym nowe technologie teleinformatyczne odegrają kluczową rolę – podkreśla Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Mobilności (DG MOVE) Komisji Europejskiej. Europejski urzędnik równocześnie podkreśla, że zaawansowane wdrożenia technologiczne między innymi w zakresie sterowania ruchem, planowania podróży, czy zakupu biletów, są odrębnymi inicjatywami i działaniami podejmowanymi dla poszczególnych rodzajów transportu i jak dotąd nie są wystarczająco zintegrowane. Na przykład system SESAR to narzędzie polityki zarządzania ruchem w transporcie lotniczym, natomiast River Information Services to z kolei system stworzony dla potrzeb żeglugi śródlądowej. Do tego dochodzi odrębny system zarządzania ruchem kolejowym, do stosowania którego w państwach Unii przekonuje Komisja Europejska.

– Inteligentne systemy transportowe postrzegane są jako wyłącznie dotyczące przewozów drogowych i transportu drogowego, a to nie do końca jest prawdą.  Dyrektywa jasno odnosi się do budowy i tworzenia tzw. interfejsów z innymi rodzajami transportu – podkreśla Paweł Stelmaszczyk.

Dokument Unii Europejskiej - Biała Księga Transportu (Transport White Paper: a vision for the transport system of 2050) europejski system transportowy opiera na czterech „I”, czyli na: Internal market - wspólny rynek, Innovation - innowacyjność, Infrastructure - infrastruktura, International – międzynarodowe otoczenie UE, szczególnie odnoszone do państw świata będących partnerami handlowymi UE. - W Białej Księdze posiadającej odnośniki do ITS jasno jest powiedziane, że jednym z celów jest stworzenie dostępu do informacji, czyli generalnie rzecz biorąc do danych, którymi można się posługiwać i do których dostęp powinien być zapewniony w miarę możliwości bez opłat. Te dane powinny być odpowiednio przetworzone i posiadać właściwą jakość. W oparciu o te dane na przykład biura podróży będą w stanie tworzyć specjalne pakiety dla podróżnych, a spedytorzy przygotowywać oferty dla swoich klientów. Natomiast jeśli chodzi o innowacyjność to w tym dokumencie mowa jest o wspieraniu budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i wspieraniu wymiany informacji, a także o interoperacyjności systemów oraz o tworzeniu platform w oparciu o otwarte standardy. Jest też zaznaczone, że tak naprawdę przed nami jest jeszcze wielkie wyzwanie w umożliwieniu wymiany informacji i komunikacji pomiędzy pojazdami a infrastrukturą oraz odpowiednio pomiędzy pojazdami – wyjaśnia Paweł Stelmaszczyk.

Na jakim etapie jest UE jeśli chodzi o interoperacyjność ITS?

- Jeszcze wiele przed nami – zaznacza Paweł Stelmaszczyk i podkreśla, że nadal poszczególne systemy wdrażane są niezależnie i bez sprawdzania czy będą komunikowały się z systemami wdrażanymi nie tylko przez sąsiednie kraje członkowskie, ale przez sąsiednie województwa czy miasta/gminy. P. Stelmaszczyk wskazuje na ewidentny brak współpracy między państwami członkowskimi UE oraz na nierozwiązane kwestie ochrony tzw. danych wrażliwych i odpowiedzialności za dane, które nie są odpowiedniej jakości i w konsekwencji powodują straty z błędnych decyzji podejmowanych w działalności gospodarczej.

Dyrektywa ITS ustaliła tzw. obszary priorytetowe, do których zaliczono: optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu i podróży; ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem ruchem, informacją dla użytkowników i przewozami towarowymi; aplikacje ITS związane z bezpieczeństwem i ochroną ruchu drogowego; powiązanie pojazdu z infrastrukturą transportową. Opracowanie i przyjęcie specyfikacji w tych obszarach przebiega na mocy art. 290 z Traktatu Lizbońskiego. Oznacza to, że będą przyjęte przez kraje członkowskie i Parlament Europejski w trybie specjalnym, czyli z pominięciem długotrwałej procedury decyzyjnej.  - Proces ten polega na tym, że w KE, a dokładnie w moim wydziale Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Mobilności, przygotujemy projekty specyfikacji, następnie będą one przeanalizowane przez „radę mędrców” (Advisory Group), która sprawdzi jaki będzie rzeczywiście wpływ specyfikacji na funkcjonowanie rynku ITS. Potem specyfikacje będą przekazane do Rady i Parlamentu i jeśli w ciągu dwóch miesięcy organy te nie zgłoszą żadnych uwag i zastrzeżeń, to automatycznie zostaną one przyjęte – Paweł Stelmaszczyk wyjaśnia procedury.

Przyjmowanie poszczególnych specyfikacji reguluje art. 2 dyrektywy ITS. Z tego przepisu wynika, że do 2014 roku KE jest zobligowana, by przedłożyć specyfikacje obszarze dotyczącym informacji dla podróżnych, obejmujących wszystkie rodzaje transportu, służących umożliwieniu planowania podróży i wystawiania biletów na podróże drogą lądową z wykorzystaniem różnych środków transportu. W przypadku informacji o ruchu w czasie rzeczywistym specyfikacje mają być przyjęte do końca 2013 roku.

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, które mogą przyczynić się do poprawy brd, udostępniane przez samorządy czy gromadzone przez określone podmioty, byłby rozpowszechniane za darmo. Po przyjęciu specyfikacji będzie wiadomo, które z tych informacji muszą być bezpłatnie udostępnione firmom zajmującym się przygotowaniem pakietów dla podróżnych. Istotne więc będzie to, co zostanie w nich zawarte. W tym obszarze specyfikacje mają być przyjęte do końca 2012 roku i nad tym dyrekcja już pracuje – mówi Paweł Stelmaszczyk.

Kolejnym obszarem jest system eCall, który w sytuacji zdarzenia drogowego umożliwia połączenie z najbliższym centrum powiadamiania ratunkowego. W tym obszarze również specyfikacje mają być przyjęte do końca 2012 roku. Do końca 2012 roku będą też przyjęte specyfikacje dotyczące systemów wymiany informacji o miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych w UE, natomiast specyfikacje dotyczące systemów rezerwacji takich miejsc parkingowych będą przyjęte do końca 2013 roku.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.