contentmap_plugin

its polskaStowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska wraz z Regionalnym Oddziałem Lubelskim oraz KASI (Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS - kolegialny stały organ przy ITS Polska) wystąpiły z inicjatywą przeprowadzenia pilotażowego seminarium szkoleniowego w ramach wspierania inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Seminarium „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów” odbędzie się w Lublinie, 9 czerwca 2016 roku, w godzinach 8:30 - 17:00 w budynku NOT przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 3.

Celem seminarium szkoleniowego jest zapoznanie działaczy samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Lubelszczyzny, a także zaproszonych gości z województw ościennych o najnowszych tendencjach usprawniania ruchu drogowego, osobowego i transportu, wynikających z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technikach ITS oraz w zakresie regulacji prawnych w obszarze ITS.

Zaplanowano pilotażową formę szkolenia, połączoną z techniką diagnostyczną – ankietową, uwzględniającą przede wszystkim aspekt edukacyjny, poprzez porównanie stosowanych teoretycznych rozwiązań technicznych i prawnych, z istniejącym, rzeczywistym stanem wdrożonych systemów ITS w Poznaniu, Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Krośnie.

Umożliwienie, podczas szkolenia, wymiany opinii samorządowców, praktyków, jako przedstawicieli firm oraz naukowców związanych z transportem drogowym z jednoczesną ewaluacją seminarium szkoleniowego, będzie stanowić znaczący aspekt przy budowaniu współpracy sieciowej w innowacyjnych projektach regionalnych Lubelszczyzny, opartych na modelu poczwórnej helisy.

W nawiązaniu do statutowych założeń i do jednej z wytycznych w zakresie działalności Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych, rolą Stowarzyszenia jest wpływanie na rozwiązania prawne, poprzez ich legislację w działalności Sejmu. Zrealizowanie zaplanowanego seminarium szkoleniowego o specyficznej i innowacyjnej tematyce, wymiana opinii praktyków z przedstawicielami świata nauki, diagnoza potrzeb w zakresie potrzeb szkoleniowych w lubelskim środowisku, ewaluacja seminarium, zwłaszcza w kontekście wdrażania zasad „Kodeksu Dobrych Praktyk” i ostateczne sformułowanie wniosków będzie podstawą do składania przez Stowarzyszenie propozycji zmian w prawnych rozwiązaniach.

Zaimplementowana doza wiadomości podczas seminarium i poprowadzona w tym celu dyskusja może wnieść zatem pozytywny wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie usprawnienia współpracy sieciowej, edukacji, udrażniania szlaków transportu drogowego, a także podnoszenia bezpieczeństwa ruchu, na Lubelszczyźnie i nie tylko, zgodnie z planem przeniesienia tej formy szkolenia na cały kraj.

Źródło: Lubelski Oddział ITS Polska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.