parkometrKrakowska Strefa Płatnego Parkowania zostanie poddana korekcie i dostosowana do wymogów ustawowych. Zmiany mają zostać wprowadzone do końca października br. Pozostanie średnio 88 proc. miejsc parkingowych w mieście, a w strefie P5 (z uwzględnieniem miejsc nocnych) nawet ich przybędzie.

baner malyKorekta w SPP jest konieczna ze względu na zapisy prawne znajdujące się w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, ustawie o drogach publicznych oraz wystąpienie pokontrolne wojewody małopolskiego z 4 marca 2016 roku, stanowiące, by piesi w centrach miast mieli do dyspozycji chodniki o szerokości minimum 2 metrów, a tylko w szczególnych przypadkach 1,5 metra.

Zawężone zostaną pasy ruchu na ulicach:

w strefie P1: Biskupiej, Koletek, Krupniczej, Pawlikowskiego, Pędzichów, Poselskiej, Radziwiłłowskiej, św. Teresy, Wenecja.
w strefie P2: Augustiańskiej, Berka Joeselewicza, Bożego Ciała, Chmielowskiego, Józefa, Kupa, Orzeszkowej, plac Nowy, św. Sebastiana, Trynitarskiej.
w strefie P3: Borowieckiej, Lubicz, Topolowej.
w strefie P4: Botanicznej, Chodkiewicza, al. Daszyńskiego, Kopernika, Pola, Prochowej, Rzeźniczej, Strzeleckiej.

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach:

w strefie P1: Czystej, Krowoderskiej, Słowiańskiej, Zegadłowicza.
w strefie P2: Estery, Gazowej, Halickiej, Józefa, Miodowej, św. Wawrzyńca.
w strefie P4: Chodkiewicza, Grzegórzeckiej, św. Łazarza.

Nocne parkowanie (między godz. 22:00 a 7:00 lub 10:00 i w weekendy) będzie możliwe wzdłuż ulic:

w strefie P1: Dolnych Młynów, al. Krasińskiego, Piłsudskiego.
w strefie P2: Dajwór, Dietla, Krakowskiej, Podgórskiej, Skałecznej, Starowiślnej.
w strefie P4: Grzegórzeckiej, św. Łazarza.

Wprowadzone zostaną również dodatkowe strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu i w rejonie ul. Studenckiej. Tzw. strefy zielone będą strefami ograniczonego wjazdu, z których przede wszystkim będą mogli korzystać mieszkańcy danej podstrefy SPP.

Podstawa prawna zmian:
1. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Małopolskiego z dnia 4 marca 2016 r., znak: WI-V.431.11.2015 dotyczące między innymi realizacji zadań z zakresu organizacji ruchu na drogach publicznych miasta Krakowa.

2. Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
           art. 13b. 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

           2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

3. Dziennik Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze

          pkt. 5.2.4. "…dopuszcza się umieszczenie na chodniku linii ograniczającej strefę postojową. Przy wyznaczaniu tej strefy linia równoległa do krawężnika powinna być umieszczona w taki sposób, aby szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych wynosiła co najmniej 2,0 m. Wyjątkowo dopuszcza się pozostawienie chodnika o szerokości 1,5 m…"

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.