Łączne koszty wypadków drogowych, które miały miejsce w ubiegłym roku, wyniosły 29,37 mln zł. Na tę kwotę złożyły się wydatki jakie poniosły służby operacyjne (policja, straż pożarna) oraz służby medyczne udzielające pomocy w miejscu wypadku, a następnie w szpitalach, w których leczono pacjentów rannych w wypadkach. Na tę sumę również składają się koszty związane z pochówkami ofiar, prowadzeniem procesów karnych i utrzymaniem skazanych w więzieniach, oraz z wypłatami rent i odszkodowań ofiarom wypadków i ich rodzinom. Do kosztów globalnych wypadków drogowych zaliczane są również straty jakie ponoszą pracodawcy ofiar  oraz cała gospodarka krajowa, bowiem za ofiarą wypadku kryją się również ubytki w budżecie państwa wynikające ze zmniejszenia produkcji i spadku konsumpcji. Oczywiście, do sumy strat należy też dodać kwotę wyceny szkód w pojazdach.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotował raport pt. „Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T”. Raport pokazuje skalę strat ponoszonych przez nasze społeczeństwo i gospodarkę. Wypadki drogowe nadal są ogromnym problem w konsekwencji przynoszącym nie tylko wymierne straty finansowe, ale też traumatyczne przeżycia z jakimi muszą się uprać całe rodziny osób poszkodowanych oraz zabitych na drogach.

IBDiM dokonał szacunku kosztów wypadków dla zdarzeń mających miejsce w 2011 roku. Kwota ta sięgnęła nieco ponad 20 mln zł. Kwota strat roku 2012 jest zdecydowanie wyższa ponieważ szacunki wykonano już według nowej, pełniejszej metodologii. W poprawionej metodologii uwzględniono koszty hospitalizacji oraz takie elementy wyceny, które dotąd  uznawano za marginalne bądź nieistotne, jak wydatki związane z sądownictwem, więziennictwem, rentami i zasiłkami, czy stratami ponoszonymi przez pracodawców.

Pod względem liczby wypadków i zdarzeń drogowych z ofiarami rok 2012 wykazał wyraźny spadek w stosunku do poprzedzającego. W 2011 roku miało miejsce łącznie 40 065 wypadków,  a w 2012 było ich 37 046, co oznacza 8-procentowy spadek. W 2011 roku śmierć w wypadkach poniosło 4 189 osób, w 2012 roku było 3 571 ofiar śmiertelnych, co daje 15-procentowy spadek. Natomiast w przypadku rannych odnotowano 8-procentowy spadek, tj. z 49 501 rannych osób w 2011 roku do 45 792 w 2012 roku.

Według szacunków IBDiM obliczone koszty wypadków dla 2012 roku wynoszą 29,37 mln zł, a kwota ta jest wartością odpowiadającą 1,6% PKB. Koszty kolizji obliczone zostały na poziomie 5,16 mln zł, co z kolei odpowiada 0,3% PKB. Po zsumowaniu obu kwot łącznie otrzymujemy sumę 34,53 mln zł, a więc wartość równą 1,9% PKB. Z tej kwoty zasadnicze wydatki pokrywa budżet państwa, tj. 70%, pozostałe 30% wydatkują obywatele. W 2012 roku koszty wypadków w Polsce stanowiły 85% całkowitych kosztów zdarzeń drogowych, a koszty kolizji drogowych wyniosły pozostałe 15% ogółu kosztów. Największy udział w strukturze kosztów miały koszty rannych (49%), zaraz za tym koszty ofiar śmiertelnych (27%). Najmniejszą część stanowiły kolizje (15%) i straty materialne wypadków drogowych (9%).

Z gromadzonych danych i na podstawie wykonanych obliczeń IBDiM przedstawił również koszty jednostkowe zdarzeń drogowych i ich ofiar. Jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej wynosi 2,47 mln zł, a osoby rannej – 1,09 mln zł. Koszt jednostkowy ofiary lekko rannej to 15 tys. zł. Natomiast koszt jednostkowy straty materialnej wypadku wynosi 80 tys. zł., a koszt jednostkowy kolizji drogowej – 15 tys. zł. Z kolei jednostkowy koszt wypadku drogowego sięga 0,73 mln zł, a kolizji drogowej – 0,02 mln zł.

„Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN‐T” jest opracowaniem zespołu Zakładu Ekonomiki IBDiM, kierowanego przez Agatę Jaździk-Osmólską. Raport jest dostępny na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szacunek kosztów i kolizji wypadków drogowych w Polsce w 2012 roku został przeprowadzony metodą, która jest zgodna z zaleceniami KE z roku 1994 i z rekomendacjami zawartymi w nadrzędnym opracowaniu w zakresie wyceny kosztów zewnętrznych transportu – HEATCO, z roku 2005.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.