fot. ZDMKStrefę ograniczonego ruchu na Kazimierzu czekają zmiany, które są wynikiem wniosków przesyłanych przez mieszkańców do końca 2019 r. Wśród najważniejszych jest m.in. pilotażowe podzielenie strefy na dwie podstrefy. Zmiany wejdą w życie w weekend 8 i 9 lutego.

 

– Przez pierwsze miesiące funkcjonowania strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu zbieraliśmy wnioski. Na podstawie informacji, które zostały nam przekazane, przygotowaliśmy propozycje nowych rozwiązań – mówi Łukasz Gryga, dyrektor wydziału miejskiego inżyniera ruchu.

Z uwagi na analizę zasadności funkcjonowania strefy ograniczonego ruchu z przyczyn oczywistych niemożliwe było uwzględnienie postulatu likwidacji strefy. – Podobnie wniosek o wyłączenie ul. Miodowej ze strefy, w szczególności, że był podparty tezą o istotności wskazanej ulicy w ruchu tranzytowym. Ulica Miodowa nie jest przystosowana do prowadzenia takiego ruchu, co m.in. wykazano w analizie, a równoległa do niej ul. Dietla o zdecydowanie lepszych parametrach technicznych w pełni przejmuje wyżej wymieniony ruch – mówi Gryga.

Z konieczności zapewnienia dojazdu do posesji, garażu, stanowisk zastrzeżonych, zasad dojazdu pojazdów zaopatrzenia w godzinach dostawy towarów oraz ze względu na liczbę wydanych identyfikatorów nie zdecydowano się na uwzględnienie całodobowego wjazdu na zasadach identyfikatora mikroprzedsiębiorcy. Nie znaleziono też podstaw do uwzględnienia zapisu dopuszczającego wjazd do strefy dla oznakowanych pojazdów MPK.

– Zdecydowaliśmy się na dodanie zapisu na tablicy umieszczonej pod znakiem B-1 o pojazdach elektrycznych, z uwagi na nawiązanie do poprzednich stref, które dopuszczały możliwość wjazdu tego typu pojazdów – mówi Gryga.

W ubiegłych latach abonament typu E uwzględniał pojazdy elektryczne, a obecnie dla tych pojazdów nie jest wydawany z uwagi na brak ponoszenia opłat w strefie. Uwzględniając jednak przewidywany wzrost liczby pojazdów elektrycznych poruszających się po ulicach Krakowa powyższe dopuszczenie może w przyszłości ulec zmianie, przykładowo, gdy liczba samochodów elektrycznych znacząco wzrośnie, co powodować będzie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu niechronionym uczestnikom ruchu (tj. pieszym i rowerzystom) lub gdy liczba pojazdów elektrycznych spowoduje znaczące utrudnienia w ruchu.

Ponadto, z uwagi na wnioski podmiotów funkcjonujących w obszarach dołączonych w 2019 r. do strefy (w szczególności rejonu pl. Wolnica) zdecydowano się na pilotażowe podzielenie obecnej strefy ograniczonego ruchu na dwie podstrefy. Na wydzielonych obszarach będą obowiązywać następujące ograniczenia:
na obszarze ograniczonym ulicami (strefa czerwona): Wawrzyńca, Gazowa, Trynitarska, Krakowska zostanie wprowadzony znak B-1 (11-6), który umożliwi wjazd do strefy wszystkim uczestnikom ruchu od godziny 6 do 11 (czyli takich, jak godziny zaopatrzenia w drugiej części strefy – na rysunku strefa niebieska);
na pozostałym obszarze strefy oznakowanie B-1 będzie funkcjonować całodobowo.

Powyższe wydzielenie podstref było możliwe do wprowadzenia z uwagi na istotnie mniejszy udział pieszych w szczycie porannym niż w popołudniowym w rejonie ulicy Mostowej, co będzie podlegać ponownej weryfikacji w przyszłych badaniach natężeń ruchu.

Przesunięcie godzin wjazdu dla pojazdów zaopatrzenia (wydłużenie o godzinę w szczycie popołudniowym, kosztem skrócenia w porannym) wynika z częściowego uwzględnienia postulatów związanych z funkcjonowaniem targowiska na placu Nowym.

Odwrócenie ruchu na ul. Miodowej na odcinku pomiędzy ulicami Brzozową a Bożego Ciała ma za zadanie poprawić płynność ruchu oraz jego czytelność i zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Wynika to ze zgłoszeń mieszkańców oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz straży miejskiej. Poprawiono tym samym również czytelność pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Brzozowej z Miodową.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.