parkometrOd początku drugiego tygodnia stycznia zaczną obowiązywać nowe regulacje w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie. Najwięcej zmian dotyczyć będzie zasad wydawania abonamentów mieszkańca. Największa z dotychczasowych stref, czyli P1 zostanie podzielona na cztery obszary.

 

Zmiany przede wszystkim mają na celu ograniczyć przepadki nabywania abonamentów mieszkańca przez osoby do tego nieuprawnione. - Według naszych szacunków ok. 5,5 tys. abonamentów mieszkańca posiadają osoby, które nie mieszkają na obszarze Strefy Płatnego Parkowania – informuje Piotr Kącki z zarządu Miejskiej Infrastruktury, spółki odpowiedzialnej za zarządzanie SPP. - Osoby te wykorzystywały poprzednie liberalne regulacje, by korzystać z bardzo niskiej ceny abonamentu należnego tylko mieszkańcom obszarów objętych obowiązkiem wnoszenia opłaty za postój pojazdu na drodze publicznej. Mamy nadzieję, że ograniczenie liczby abonamentów wydawanych osobom do tego nieuprawnionym zwiększy dostępność miejsc postojowych i znacznie ułatwi znalezienie kierowcom wolnego miejsca na obszarze strefy – dodaje Kącki.

W celu ograniczenia liczby przypadków nadużywania dotychczasowych zasad wydawania abonamentów Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę wprowadzającą nowe zasady funkcjonowania SPP, w tym wydawania abonamentów mieszkania. Tanie abonamenty mieszkańca mają teraz być wydawane wyłącznie faktycznym mieszkańcom SPP, którzy kupili samochód - są jego właścicielami/współwłaścicielami lub mają prawo do pojazdu w oparciu o leasing albo umowę kredytową.

Od 8 stycznia ogólnodostępne abonamenty postojowe wydawane będą wyłącznie dla konkretnego pojazdu w oparciu o jego numer rejestracyjny - abonament będzie w systemie przypisany do danego numeru rejestracyjnego. Zlikwidowane zostaną abonamenty na okaziciela. To rozwiązanie będzie ułatwieniem dla kierowców, którym zdarzało się zapomnieć wyłożyć za szybą druku abonamentu. Teraz kontroler będzie mógł sprawdzić czy dany samochód figuruje w systemie, jako pojazd z opłaconym postojem (podobnie, jak w przypadku opłat wnoszonych za pomocą aplikacji mobilnych). - Nie będzie zatem już konieczności wydawania druków abonamentów dotychczas wystawianych za przednią szybą pojazdu. Znacznie przyśpieszy to procedurę wydawania abonamentów – informuje Kącki.

Abonament postojowy mieszkańca będzie teraz przysługiwał wyłącznie osobom zameldowanym na obszarze SPP i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie. Będzie można go wyrobić tylko dla samochodu, który się posiada na własność lub w leasingu albo na kredyt. - W przypadku posiadania samochodu na własność wnioskodawca powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z adresem zamieszkania właściciela lub współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania. Samochody użyczone, czy służbowe nie będą mogły otrzymać abonamentu tego typu – wyjaśnia Kącki.

Wykazać rozliczanie podatku w Krakowa będzie można okazując do wglądu oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie lub w przypadku rozliczenia przez internet - wydrukowaną pierwszą stroną PIT wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) zawierającym wygenerowany numer dokumentu. Osoby, które dopiero zdecydowały się na rozliczanie podatku w Krakowie, będą mogły przedstawić oryginał formularza ZAP-3 poświadczony przez Urząd Skarbowy w Krakowie. Dopuszczalne jest również przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego.

Kto jeszcze nie rozliczył podatku w 2018 r., będzie mógł kupić abonament okazując dokumenty potwierdzające rozliczenie podatku w Krakowie z roku poprzedzającego, ale w takim przypadku kupi abonament obowiązujący najdalej do 30 kwietnia.

Jedna osoba uprawniona będzie do nabycia jednego abonamentu postojowego mieszkańca. W przypadku osób posiadających w ramach współwłasności dwa samochody, jedna z nich będzie mogła starać się o abonament dla jednego z samochodów, druga o ulgowy abonament dla drugiego pojazdu. Właściciele większej liczby pojazdów nie mogą liczyć na rozszerzenie ulgi.

- W związku z tak przyjętymi kryteriami w sklepie internetowym e-abonamenty będzie można nabyć jedynie abonament ogólnodostępny (pełnopłatny). W celu nabycia innych rodzajów abonamentów w tym bardzo popularnego abonamentu mieszkańca trzeba będzie udać się osobiście do Biura Strefy Płatnego Parkowania i wykazać się odpowiednimi dokumentami – informuje Kącki.

Wraz ze zmianami zasad wydawania abonamentów postojowych dokonano również podziału największej i najstarszej strefy płatnej, czyli P1 Stare Miasto. Wydzielone zostały z niej niezależne obszary, podstrefy: P1 I, P1 II, P1 III oraz P1 IV. - Rozwiązanie to ma zapewnić, aby wydzielone podstrefy służyły faktycznym ich mieszkańcom i nie były wykorzystywane przez osoby mieszkające w innych częściach miasta – wyjaśnia Piotr Kącki. - Ma to przede wszystkim zapewnić dostępność miejsc postojowych, a więc podnieść szansę dla mieszkańców tych podstref na zaparkowanie samochodu blisko mieszkania – dodaje.

Dotychczasowe granice strefy (obejmującej cały obszar Starego Miasta bez Kazimierza) umożliwiały bowiem np. osobom mieszkającym w rejonie domu handlowego Jubilat parkowanie na podstawie tego samego abonamentu mieszkańca w rejonie Kleparza czy Dworca Głównego. Bez dodatkowego opłacania postoju zajmowali oni miejsca mieszkańcom tych obszarów.

Ponadto na wniosek mieszkańców wprowadzone zostały także korekty granic w przypadku innych podstref - np. podstrefy P6V i P8 będą teraz rozdzielone ul. Wrocławską na całej jej długości.

Zmiany dotyczą również zasad wydawania abonamentów typu "N" osoby niepełnosprawnej. - Ten typ abonamentu wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie województwa małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, a nie jak dotychczas orzeczenia o niepełnosprawności – informuje Kącki

Co ważne wszystkie abonamenty postojowe wydane na podstawie poprzednich przepisów będą ważne do końca okresu, na jaki zostały wydane, na całym obszarze dla którego zostały wydane (w przypadku podstref, które zostały podzielone).

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.