edroga178Przyjęcie przez sejm tzw. ustawy krajobrazowej dało samorządom nowe narzędzie do podnoszenia jakości estetyki miast. Łódź już korzysta z tej możliwości. Zespół pracowników Biura Architekta Miasta wspólnie z jedną z łódzkich organizacji pozarządowych przygotowuje tzw. „kodeks reklamowy”. To zbiór zasad i warunków umieszczania na terenie Łodzi reklam.

Na początku zespół skupi się na trzech obszarach. Po pierwsze, na Strefie Wielkomiejskiej, w której chce wyeliminować reklamę wielkoformatową oraz uporządkować witryny i szyldy.

Drugi obszar to główne arterie w mieście, gdzie zamierza ograniczyć możliwość umieszczania reklam, określić maksymalne rozmiary poszczególnych nośników i minimalne między nimi odległości.

Trzeci obszar to uporządkowanie przestrzeni przy wjazdach do miasta tak, aby gości nie witały krzykliwe reklamy.

Kodeks będzie aktem prawa lokalnego i jako projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej. Po przyjęciu kodeksu właściciele nośników reklamowych będą mieli okres przejściowy na dostosowanie się do nowego prawa. Zgodnie z ustawą musi być to minimum 12 miesięcy. W drugim etapie porządkowania reklam na terenie Łodzi zespół zajmie się kolejnymi obszarami miasta, m.in. dużymi osiedlami.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków już przygotowuje regulamin parku kulturowego dla ul. Piotrkowskiej i przylegających do niej kwartałów. Projekt regulaminu został już poddany konsultacjom społecznym, a od 17 września do 9 października można składać do niego uwagi.

Do zgłoszonych uwag odniesie się prezydent miasta, a następnie projekt regulaminu parku kulturowego zostanie przekazany pod obrady Radzie Miejskiej.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.