WP 20160609 09 39 00 Rich LI9 czerwca w Lublinie odbywa się seminarium szkoleniowe „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska wraz z Regionalnym Oddziałem Lubelskim oraz KASI (Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS).

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jako głównych podmiotów realizujących innowacyjne projekty na rzecz Lubelszczyzny, ujęte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku”

Celem seminarium jest zapoznanie działaczy samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego o najnowszych tendencjach usprawnienia ruchu drogowego, osobowego i transportowego, wynikających z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technice ITS oraz w zakresie regulacji prawnych w obszarze ITS.

WP 20160609 09 36 56 Rich LIWP 20160609 09 53 15 Rich LI
Spotkanie będzie poświęcone również konfrontacji między teorią stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych a rzeczywistym stanem na drogach Lublina, drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tematyka szkolenia to przede wszystkim: ITS w systemach miejskich i pozamiejskich, proces przygotowawczy do wdrożenia ITS i sposoby tego wdrażania, uwarunkowania prawne i przykłady stosowania ITS w miastach.

Program seminarium przewiduje rozszerzenie wiedzy wśród działaczy samorządowych wszystkich szczebli, w szczególności, gdy będą oni decydować o przygotowaniu inwestycji, budowie i eksploatacji, z elementami pozyskiwania środków unijnych na te cele. Zakończone będzie wnioskami, które zostaną skierowane do kompetentnych organów państwowych.

Nadzór merytoryczny nad seminarium sprawuje powołana Rada Programowa Seminarium, skupiająca naukowców z polskich uczelni, specjalizujących się w zastosowaniach technologii IT dla Systemów Transportowych.

Źródło: Lubelski Oddział ITS Polska

Załączniki:
Pobierz (program.jpg)program.jpg[ ]230 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.