Spis treści

Metody i środki techniczne uspokojenia ruchu kołowego - aspekty prawne (III)Obowiązujące w Polsce prawo w tym zakresie pokrywa tylko dwa skrajne obszary. Z jednej strony narzuca dość sztywne ramy, co do zakresu i możliwości stosowania technicznych środków służących uspokojeniu ruchu kołowego na drogach publicznych, a jednocześnie (także przez niedomówienia i niespójność przepisów) umożliwia dość daleko idącą dowolność interpretacji. W efekcie możliwe jest adaptowanie do polskich warunków właściwie wszystkich grup znanych obecnie środków technicznych stosowanych z powodzeniem w innych krajach.

Najwięcej konkretnych informacji o dopuszczalnych parametrach dróg, stosowanych przy wprowadzaniu uspokojenia ruchu kołowego, możemy uzyskać z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430). Mimo że rozporządzenie to nie ma rozdziału o środkach technicznych uspokojenia ruchu kołowego i zajmuje się tym problemem trochę przy okazji. Wspomniane rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie (§1).

Nawet w dość ściśle określonej, w zależności od klasy, szerokości drogi w liniach rozgraniczających, jako cel podstawowy podano że: powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych (§6).

W przypadku ulicy (drogi w terenie zabudowy), określona została procedura niewymagająca uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, która pozwala w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, (…) przyjęcie mniejszych szerokości ulic niż podane (w tabeli), jednak pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w §6. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy obejmującej:
1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych,
2) sposób etapowego i docelowego odwodnienia,
3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy,
4) wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia,
5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych,
6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza (§7).

Szczegółowo rozporządzenie odnosi się do opisanych poniżej sytuacji.

Uspokojenie ruchu
Szerokość pasa ruchu może być zmniejszona w wypadku uspokojenia ruchu na drodze zlokalizowanej na terenie zabudowy (ulicy), klasy od D do G, jak w poniższej tabeli (§ 15):

Tabl.1 Szerokość pasa ruchu (z wyłączeniem stref zamieszkania)

3) Dopuszcza się stosowanie w wypadku przebudowy albo remontu drogi.
4) Stosuje się przy uspokajaniu ruchu.
5) Stosuje się na drodze dwupasowej.
7) Stosuje się w zabudowie jednorodzinnej lub przy uspokajaniu ruchu.
8) Stosuje się na ulicy jednopasowej na odcinkach z zachowaną widocznością.

Na dwukierunkowej jezdni drogi, w zależności od potrzeb, można stosować wyspy dzielące środkowe lub boczne (§35 ust.1).

Oprócz tego na ulicy, czyli na drodze na terenie zabudowy z ruchem uspokojonym skos załamania krawędzi jezdni może być zwiększony, o 25–50% w stosunku do wartości podstawowych podanych w odpowiedniej tabeli (§64 ust. 2).

Pas ruchu na skrzyżowaniu skanalizowanym o jednym pasie ruchu na wprost, powinien mieć szerokość taką, jak pas ruchu – jeżeli w strefie uspokojonego ruchu jest ograniczony krawężnikami (z jednej lub z obu stron) na długości mniejszej niż 20 m (§65 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 3). Wszystkie warunki dotyczące szerokości pasa ruchu na skrzyżowaniu o jednym pasie ruchu na wprost, określone w ust. 2 i 3, nie dotyczą wlotów na skrzyżowaniu typu mini lub małe rondo (§65 ust. 4).

Prędkość miarodajna odcinka drogi poprzedzającego rondo, o którym mowa w ust. 1, powinna być ograniczona do 50 km/h lub wyjątkowo do 60 km/h za pomocą znaków drogowych lub przez ukształtowanie geometryczne drogi wymuszające ograniczenie prędkości ruchu (§58 ust. 2).

Komentarze  
Michał
+1 #1 Michał 2020-02-04 14:35
Jak się mają znowelizowanie przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, do projektowania stref zamieszkania?

Nowe przepisy wykreśliły zapis w §43 ust. 2 o możliwości niewyodrębniania jezdni i chodnika, zostawiając w §43 ust. 5 zapis o konieczności wyniesienia ponad krawędź jezdni o 6-16 cm.

Jednoczesnie cały czas obowiązuje nas przepis z Prawa o ruchu drogowym w sprawie stref zamieszkania, pozwalający poruszać sie pieszemu całą szerokościa jezdni i posiadaniu pierszeństwa przed pojazdami, oraz Rozporządzenie w sprawie warunków jakim poowinny odpowiadać budynki i ich usytowania, mówiące w §14 ust. 2 że "Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów".

Jaki w takim razie zgodnie z przepisami projektować strefe zamieszkania z wspólnym ruchem pieszych i pojazdów, jakimi przepisami się podeprzeć?

Wychodze z założenia że skoro w strefie zamieszkania mozna poruszac sie cała szerokościa ulicy to nie ma do końca sensu wynosić chodnika ponad jezdnie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.