Spis treści

Środki uspokojenia ruchu

Zapewnienie bezpiecznej prędkości polega na stosowaniu środków uspokojenia ruchu czyli rozwiązań inżynierii drogowej, które fizycznie zapobiegają nadmiernym prędkościom. Służą one tym samym do egzekwowania ograniczeń prędkości. Obejmują zarówno kształtowanie geometrii drogi jak i elementy organizacji ruchu. Środowisko drogi jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu warunkuje sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza prędkości jazdy. Kierowcy dobierają prędkość jazdy przede wszystkim w zależności od ukształtowania drogi, którą widzą przed sobą i sposobu organizacji ruchu. Dlatego za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii drogi, przekroju jezdni i organizacji ruchu oraz rozmieszczenia środków uspokojenia ruchu można skutecznie zarządzać prędkością jazdy: utrzymywać prędkość pojazdów na bezpiecznym poziomie i zapobiegać poruszaniu się pojazdów z nadmierną prędkością – poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości obowiązujących na danej drodze/ulicy.

W zależności od funkcji drogi, pożądanej prędkości oraz rodzaju ruchu stosuje się różne rozwiązania, jednak środki uspokojenia ruchu można podzielić na kilka grup:

 • Środki kontroli prędkości: bramy wjazdowe do miast i stref prędkości, ronda, mini ronda, wyniesione wyspy centralne, wyniesione powierzchnie spowalniające, wyniesione przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania, poszerzenia chodników, alternatywne zawężenia jezdni (szykany naprzemienne), obustronne zawężenia jezdni (szykany podwójne), azyle centralne, azyle boczne, zmiany koloru, faktury i elementów konstrukcyjnych nawierzchni, zmiany geometrii jezdni, zmiany przekroju jezdni itp.
 • Środki kontroli dostępności: zamknięcie wjazdu i wlotu skrzyżowania – całkowite lub częściowe, okresowe uniemożliwianie wjazdu (ustawienie słupków), skrzyżowania naprzemienne, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego itp.
 • Środki kontroli ruchu: wydzielanie zatok do parkowania, uniemożliwianie parkowania za pomocą słupków, budowa zatok autobusowych i przystanków, kanalizowanie skrzyżowań, wyniesione pasy rozdzielające jezdnie, wyniesione wyspy dzielące i inne elementy w osi jezdni itp.
 • Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów: ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, chodniki, deptaki, ścieżki spacerowe itp.


W projekcie uspokojenia ruchu w Puławach zastosowano szeroką gamę fizycznych środków technicznych. Przyjęte rozwiązania projektowe podzielono na dwie grupy:

 • rozwiązania liniowe dla drogi wojewódzkiej nr 824;
 • rozwiązania punktowe dla ulic osiedla Włostowice.


Podział taki został wymuszony specyfiką funkcji, jakie pełnią droga wojewódzka i ulice osiedlowe, wielkością natężeń ruchu, dostępnymi szerokościami pasa drogowego, różnymi konstrukcjami i rodzajami nawierzchni. Ruch na drodze wojewódzkiej musiał być spowolniony (funkcja rozprowadzająca), ale z zachowaniem pełnej przejezdności (elementy tranzytu), gdyż – szczególnie w weekendy – doprowadziłoby to do paraliżu komunikacyjnego tej części miasta z uwagi na intensywny ruch o charakterze rekreacyjnym na relacji do Kazimierza Dolnego. Natomiast potrzeby na terenie osiedla Włostowice były diametralnie inne. Pożądane było znaczące spowolnienie ruchu pojazdów na wąskich uliczkach osiedlowych, pośród intensywnej zabudowy jednorodzinnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ulic, zwłaszcza dzieci, zmierzających w kierunku istniejącej na osiedlu szkoły podstawowej.

Na drodze rozprowadzającej (odcinek drogi wojewódzkiej nr 824, ulice Kazimierska i Włostowicka), na odcinku ok. 2,7 km wprowadzono elementy typowe dla liniowego uspokojenia ruchu:

 • środkowy pas wyniesiony i brukowany o zmiennej szerokości (przejezdny);
 • bramy wjazdowe do miejscowości (obszaru zabudowanego) z kierunku południowego;
 • wyniesione powierzchnie skrzyżowań;
 • skrzyżowania z wydzielonymi pasami do skrętów w lewo;
 • ścieżkę rowerową powiązaną z siecią dróg rowerowych w mieście;
 • nowe zatoki autobusowe na przystankach.

Ponadto wykonano modernizację nawierzchni oraz odwodnienie.

Z kolei na drogach dojazdowych – na ulicach osiedla Włostowice – na obszarze ok. 6,5 km wprowadzono obszarowe uspokojenie ruchu. Zastosowano rozwiązania o charakterze punktowym, przeważnie zlokalizowane na skrzyżowaniach dróg lub na długich prostych odcinkach ulic, gdzie istnieje niebezpieczeństwo rozwijania nadmiernych prędkości:

 • pełne i częściowe zamknięcia ulic;
 • progi spowalniające o przekroju sinusoidalnym;
 • progi spowalniające typu „pinezka”;
 • progi spowalniające typu „poduszka”;
 • progi spowalniające przyjazne autobusom;
 • wyniesione powierzchnie skrzyżowań;
 • bramy wjazdowe do „strefy 30”.

 

Zagadnienia uspokojenia ruchu zostały szerzej przedstawione w opracowaniu pt. „Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych”.

*Podstawowym celem projektu „Miasteczko Holenderskie” w Puławach jest uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i polepszenie estetyki ulic na terenie osiedla Włostowice oraz na odcinku drogi wojewódzkiej nr 824 przebiegającej na obrzeżu tego osiedla. Drugim założeniem było utworzenie wzorcowego w kraju obszaru uspokojenia ruchu.
Patrz: Miasteczko Holenderskie - projekt uspokojenia ruchu w Puławach

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.