Spis treści

Odmienne niż dla drogi wojewódzkiej przyjęto założenia w projektowaniu infrastruktury uspokojenia ruchu na drogach dojazdowych na terenie osiedla mieszkaniowego Włostowice, gdzie niektóre ulice mają charakter ciągów pieszo-jezdnych. Rozwiązania zaproponowane na obszarze osiedla mają charakter punktowy. Zostały one zaprojektowane pod kątem utrzymania prędkości na poziomie ok. 30 km/h podczas przejazdu przez skrzyżowania i dłuższe odcinki proste, gdyż przyjęto, że obszar osiedla będzie strefą prędkości ograniczonej do tej wartości. Podejście ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się niechronionych użytkowników dróg – zwłaszcza dzieci uczęszczających do zlokalizowanej na terenie osiedla szkoły podstawowej.

Zastosowanym w osiedlu elementem uspokojenia ruchu są sinusoidalne progi zwalniające. Zaprojektowano je w trzynastu lokalizacjach.

Fot. 5. Sinusoidalny próg zwalniający


Są to progi skonstruowane w oparciu o dwie sinusoidalne rampy najazdowe, połączone ze sobą i zainstalowane w przekroju drogi (w dostosowaniu do szerokości przekroju). Rampy wykonano z kostki brukowej betonowej. Szerokość progów zmniejszono w stosunku do szerokości przekroju ulicy tak, aby umożliwić swobodny spływ wody wzdłuż krawężników. Progi sinusoidalne mają za zadanie ograniczenie prędkości na długich i prostych odcinkach ulic, zwłaszcza w miejscach zwiększonego ryzyka, tj. przed przejściami dla pieszych, przed skrzyżowaniami z brakiem widoczności itp. Progi te dzięki zastosowanemu profilowi sinusoidalnemu są urządzeniami skutecznymi w egzekwowaniu prędkości, a przy tym pozbawionymi typowych wad tradycyjnych progów o przekroju półkolistym lub progów gumowych – nieprzyjemnych dla kierujących efektów podrzutu, o niskiej odporności na zniszczenie, powodujących konieczność wiercenia otworów pod śruby mocujące w nawierzchni, itd. (Szczegółowa charakterystyka rozwiązania tego elementu została przedstawiona wcześniej, w części poświęconej sinusoidalnej rampie najazdowej).
Rozwiązaniem bardzo podobnym do powyższego jest rozsunięcie najazdów (ramp) i uzupełnienie przestrzeni między nimi wyniesioną wstawką, na której zlokalizowano przejście dla pieszych.

Fot. 6. Powierzchnia wyniesiona (próg) z najazdem sinusoidalnym


Wyniesione przejście dla pieszych znajduje się na głównym ciągu pieszym, wyznaczonym pomiędzy zabudową jednorodzinną, który to ciąg jest główną drogą do i ze szkoły dla dzieci ze sporej części osiedla Włostowice.
Podobnie jak w ciągu drogi wojewódzkiej, także na sieci ulic osiedla Włostowice zastosowano wyniesione powierzchnie skrzyżowań. Jest to obok sinusoidalnych progów zwalniających najczęściej stosowane rozwiązanie na sieci ulic – zaprojektowano je w trzynastu miejscach. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania spełnia tutaj podobne cechy jak na drodze wojewódzkiej, jest rozwiązaniem uniwersalnym i relatywnie niedrogim w wykonaniu. Jednocześnie rozwiązuje problemy nadmiernej prędkości nawet na czterech ulicach krzyżujących się w tym miejscu, gdyż ogranicza prędkość zarówno na wlocie jak i na wylocie ze skrzyżowania.

Fot. 7. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania na ulicy osiedlowej

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.