edroga330Zbalansowany podział ryzyka, czy nowe zasady odpowiedzialności kontraktowej to jedne ze zmian wprowadzonych w dokumentacji przetargowej na Regionalne Projekty Wdrożeniowe Krajowego Systemu Zarządzanie Ruchem Drogowym (RPW KSZRD).

 

GDDKiA wprowadziła zmiany w dokumentacji, tj. w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), realizowanego obecnie przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD. Wynikają one z szeregu głosów płynących z rynku wykonawców ubiegających się o pozyskanie zamówień w ramach projektu KSZRD na sieci TEN-T Etap 1. Zostały one wyrażone w licznych pytaniach do treści SIWZ-ów, wnioskach o zmiany treści, czy podnoszonych w treści środków odwoławczych, w toku postępowań przetargowych. GDDKiA na bieżąco prowadzi szczegółową analizę wspomnianych dokumentów w szczególności pod kątem sygnalizowanych trudności z późniejszą realizacją zadania.

Pomimo pierwotnie przyjętych założeń, podjęto decyzje o wprowadzeniu do SIWZ w ramach trwającego przetargu na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD zmian w obszarach, które były wskazywane przez rynek jako krytyczne. Zmiany dotyczą głównie zagadnień podziału ryzyka, zasad odpowiedzialności kontraktowej, wysokości kar umownych, czy optymalizacji części wymagań technicznych.

Co ważne, elementy KSZR są również równolegle realizowane w ramach budowy nowych odcinków dróg w PBDK. Chodzi tu o takie komponenty systemu jak chociażby miejsca punktów pomiarów ruchu, przepusty dla światłowodów i wiele innych. To wszystko pozwala skrócić realizacje pozostałych elementów KSZR takich jak Centralny i Regionalne Projekty Wdrożeniowe.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.