DSC9760Postępowanie przetargowe na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T - etap I cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych wykonawców. GDDKiA jeszcze przed świętami opublikowała odpowiedzi na ponad 800 pytań potencjalnych oferentów i określiła nowy termin otwarcia ofert na dzień 6 lutego 2019 r.

 

Przetarg na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego jest kluczowy dla realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap 1. Wykonane zostanie oprogramowanie centralne wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, które będzie sterować całością systemu. Ponadto powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, a część odcinków sieci bazowej TEN-T zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia, takie jak: znaki o zmiennej treści, urządzenia do monitoringu ruchu i wykrywania zdarzeń, czujniki warunków pogodowych i stanu nawierzchni dróg.

W celu zapewniania jak najlepszego efektu z realizacji zamówienia, zastosowano w przetargu kryteria pozacenowe premiujące posiadane kompetencje oraz proponowane rozwiązania techniczne.

Współpraca KSZR z innymi systemami

KSZR jest tak zaprojektowany, by współpracował i wymieniał dane z innymi systemami, takimi jak chociażby KSPO (Krajowy System Poboru Opłat), czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), a więc był szeroko użytkowany i wykorzystywany dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania administracji państwowej. Takie połączenie jest oczywiście wyzwaniem dla całej administracji, a nie tylko jednej instytucji. Dlatego warto wdrożyć wszelkie dostępne instrumenty i komponenty, aby system był wielofunkcjonalny i wykorzystywany na różnych płaszczyznach służących bezpieczeństwu gospodarczemu kraju i kierowców.

KSZR - etap I
Projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I obejmie niemal jedną trzecią dróg wchodzących na terenie Polski w skład europejskiej sieci bazowej TEN-T, łącznie jest to ponad 1 100 km. W efekcie utworzony zostanie zintegrowany system zarządzania ruchem, dzięki któremu jazda po drogach krajowych będzie płynna i znacznie bezpieczniejsza.

System ten będzie obejmował: ostrzeżenia przed utrudnieniami, informacje o aktualnych i prognozowanych warunkach ruchu oraz czasach dojazdu do celu, wskazanie trasy objazdu w miejscach zatoru, informacje o zajętości miejsc parkingowych na najbliższych Miejscach Obsługi Podróżnych, usprawnienie realizacji akcji ratunkowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro z środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór nad zgodnością z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wydatkowania środków unijnych sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W 2018 r. stan zaawansowania projektu był poddany kontroli ze strony KE, zakończonej wynikiem pozytywnym.

Zakres rzeczowy projektu Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I zostanie zrealizowany w wyniku dwóch postępowań przetargowych. Zamówienie na Centralny Projekt Wdrożeniowy zostało już ogłoszone. W końcowej fazie przygotowania jest zamówienie pn. Regionalne Projekty Wdrożeniowe, które dotyczyć będzie wyposażenia pozostałych odcinków sieci bazowej TEN-T objętych Projektem. Co ważne, opracowywane odpowiedzi na niemal tysiąc pytań jakie spływają od potencjalnych oferentów służą równolegle do jak najbardziej precyzyjnego określenia zapisów dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców Regionalnych Projektów Wdrożeniowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.