Inżynieria ruchu

Czy odliczać czas na skrzyżowaniach – I. TAKSpecjalne urządzenie instalowane na sygnalizatorze podaje w sekundach czas wyświetlania zielonego lub czerwonego światła. Jednak, aby kierowcy nie ruszali ze skrzyżowania zbyt wcześnie informacja wygaszana jest na 3 sekundy przed zmianą światła na zielone. Takie urządzenia pracują już w Opolu, podobne testowane są też w Olsztynie czy Wrocławiu.

Wyświetlanie na sygnalizatorze wartości czasu pozostającego do rozpoczęcia sygnału zielonego niesie szereg trudności w praktycznym zastosowaniu tego rozwiązania. Jednak poza wątpliwościami inżynierów ruchu dotyczącymi istoty ich funkcjonowania pojawiają się również obawy. Między innymi odnoszą się one do tego, czy takie rozwiązanie może wyrabiać złe nawyki u kierujących. Otóż kierujący zamiast podporządkować się podawanym sygnałom właściwym, wykorzystuje okazję - przy braku ruchu kolizyjnego – do „przeskakiwania” skrzyżowania na świetle czerwonym.

Mini ronda dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu cz. IIPo przeprowadzeniu remontu kolejnej ulicy w Chorzowie narodził się pomysł, aby na jednym ze skrzyżowań zastosować mini rondo w „wersji angielskiej”, czyli z białą malowaną wyspą centralną. Rozwiązanie takie nie jest zupełnie sprzeczne z obowiązującymi w Polsce wytycznymi projektowania mini rond, w których kładzie się nacisk przede wszystkim na kontrastowość wyspy w stosunku do nawierzchni jezdni ronda. Wydaje się, że biały kolor wyspy na czarnym tle nawierzchni bitumicznej jest bardzo kontrastowy.

Mini ronda dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu cz. IMiejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zastosował mini ronda jako metodę poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprawdzając przyjętą metodę dokonano porównania mini ronda z wyspą środkową wyniesioną (brukowaną) i eksperymentalnego mini ronda z wyspą środkową wykonaną za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego. Zastosowane rozwiązania mają swoje wady i zalety, ponadto istotnym aspektem wdrażania nietypowych rozwiązań komunikacyjnych jest społeczna ich akceptacja.

Jedną z najważniejszych cech opisujących układ drogowy w przestrzeni miast jest duża gęstość miejsc krzyżowania się kierunków ruchu pojazdów, czyli skrzyżowań ulic. Ze względu na swój charakter są one częstym miejscem występowania zdarzeń drogowych. Są również źródłem ograniczeń przepustowości ciągów ulic, co przekłada się na sprawność miejskiego układu komunikacyjnego.

Rzeszowski SCATSSystem SCATS został zainstalowany w Rzeszowie jako rozwiązanie pilotażowe. Obecnie w mieście zlokalizowanych jest 48 sygnalizacji świetlnych, z czego 85% jest wyposażona w detekcję ruchu kołowego. Pozostała część sygnalizacji pracuje w trybie stałoczasowym.

Testowanie systemu SCATS rozpoczęło się w 2005 roku na ciągu wyznaczonym czterema najistotniejszymi komunikacyjnie skrzyżowaniami (ścisłe Śródmieście). Są tam zainstalowane sygnalizacje akomodacyjne, z pętlami indukcyjnymi. Na tym ciągu brakowało jednak koordynacji liniowej.

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r.Zapisy §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. zakładały, że wszystkie sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych rozporządzeniem umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2009 r.  Przepisy dotyczące terminów dostosowania organizacji ruchu zostały zmienione rozporządzeniem z 19 grudnia 2008 r. [4], zgodnie z którym dla sygnalizatorów świetlnych umieszczonych na przejazdach kolejowych termin ich dostosowania do warunków rozporządzenia został przesunięty do 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, że wszystkie inne sygnalizatory od 1 stycznia 2009 r. powinny działać zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3.

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r.Zgodnie §2 ust. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235, poz.1596) [1] sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, miały być zastąpione sygnalizatorami spełniającymi jego warunki w terminie do 31 grudnia 2008 r. Czy przepis został wdrożony?