Inżynieria ruchu

Rozwiązania w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego – ruch towarowy i służb ratowniczychMożliwość realizacji zaopatrzenia i obsługi ruchu towarowego w obszarach, w których wprowadzono uspokojenie jest warunkiem nieodzownym zapewnienia ich funkcjonowania. Zakres wprowadzanych ograniczeń wobec tych kategorii uczestników ruchu jest z reguły mniejszy niż wobec ruchu samochodowego.

Zaopatrzenie i obsługa ruchu towarowego

Pojazdy zaopatrzenia mają z reguły prawie nieograniczoną dostępność. Dla ruchu pojazdów zaopatrzenia udostępniane są również wydzielone pasy ruchu autobusowego prowadzone pod prąd na ulicach jednokierunkowych.

Rozwiązania w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego – ruch rowerowyNa podstawie wielu doświadczeń zagranicznych [4, 8, 9, 10, 11, 13–16,18] można stwierdzić, że stworzenie przyjaznych warunków dla podróży rowerami polega przede wszystkim na:

  • integracji ruchu rowerowego z ruchem samochodowym przez wprowadzenie ograniczeń dozwolonej prędkości ruchu do poziomu zmniejszającego zagrożenie wypadkowe tych dwóch najsłabszych uczestników ruchu,
  • wprowadzeniu w niektórych wypadkach segregacji poziomej w formie wydzielenia tras dla rowerów i pieszych równolegle do jezdni w formie ścieżek lub pasów dla rowerów i chodników,
  • wprowadzeniu roweru na chodniki i przekształcenie ich w ciągi pieszo–rowerowe,
  • wprowadzaniu informacji kierunkowej dla rowerzystów.

Rozwiązania w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego – ruch pieszyUspokojenie ruchu jest koncepcją urbanistyczną, która wywarła i wywiera istotny wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych i systemów transportowych obszarów zurbanizowanych. Z punktu widzenia poprawności funkcjonowania rozwiązań uspokojenia ruchu istotne są spójne rozwiązania obsługi komunikacyjnej wszystkich kategorii uczestników ruchu. W znaczący sposób to przyczynia się do efektu synergii, jaki może generować uspokojenie ruchu, jak również przyczyniać się do zmniejszenia uciążliwości ruchu miejskiego.

Znaki Drogowe Zmiennej TreściFirma APM poinformowała, że chce się skupić na swoich podstawowych działaniach, czyli na Systemach Oznakowań o Zmiennej Treści - VMS.

W związku z realizowanym programem restrukturyzacji i realokacji zasobów, spółka stawia na specjalizację. Kierownictwo APM przedstawiło szczegóły dotyczące działań, którymi chce się obecnie zająć. Zamierza przede wszystkim rozwijać projekty w zakresie implementacji Oznakowań Drogowych o Zmiennej Treści - VMS oraz ich integrację w spójne układy funkcjonalne z innymi Urządzeniami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

„Ronda” - wpływ oznakowania na zachowania kierowców – cz. IIIW praktyce projektowanie organizacji ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną polega na indywidualnym rozwiązywaniu ich poszczególnych fragmentów zawierających się pomiędzy danym wlotem i najbliższym wylotem z takiego skrzyżowania. Nie należy przy tym zatracać obrazu całego skrzyżowania. Dość często spotykamy rozwiązania hybrydowe (zwłaszcza na skrzyżowaniach istniejących), łączące w sobie cechy dwóch lub nawet więcej rodzajów skrzyżowań sklasyfikowanych odrębnie w części I.

„Ronda” - wpływ oznakowania na zachowania kierowcówJak poprawnie oznakować takie rondo znakami poziomymi? A może powierzchnię wokół wyspy pozostawić bez oznakowania poziomego? Przecież w myśl definicji z art. 2 Prawa o ruchu drogowym - pas ruchu nie musi być oznaczony znakami drogowymi. W praktyce bez oznakowania poziomego wokół wyspy występuje dużo kolizji i często rozbieżne są też stanowiska służb policyjnych odnośnie sprawców zdarzeń drogowych.