Przejście dla pieszych – bezpieczne miejsce?Znak poziomy P-10 „przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. W rozdziale odnoszącym się do znaków poprzecznych w załączniku nr 2 dotyczącym szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach określono, że przejścia dla pieszych wyznacza się na całej szerokości jezdni.

Oznakowanie poziome przejść - zasady stosowania

W definicji zawartej w Prawie o ruchu drogowym jezdnia oznacza część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów. Pomimo to, część przejść kończy się na liniach krawędziowych pasów ruchu, a część na krawędziach jezdni. Poprowadzenie przejścia dla pieszych do krawędzi nawierzchni drogi sprawia, że często kończy się ono w przydrożnym rowie. Odrębnym przypadkiem jest przekrój drogowy, gdzie obok pobocza jest wykonany ciąg pieszy. W takim przypadku przejście dla pieszych powinno kończyć się na krawędzi ciągu pieszego. Interesującym rozwiązaniem jest obustronne wyłączenie pobocza z ruchu na pewnej długości przed przejściem dla pieszych poprzez zastosowanie znaku P-2l z poprowadzeniem przejścia dla pieszych do linii krawędziowych pasów ruchu. Powoduje to optyczne zawężenie przekroju jezdni, wcześniejsze uprzedzenie kierującego o zbliżaniu się do przejścia oraz umożliwia zainstalowanie na poboczu urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego (brukowanie pasa nawierzchni lub aplikacja pasów z elementów dla osób niewidomych).

Fot. 4. Przejście dla pieszych przez pobocze

W opisie szczegółowym dla znaków poprzecznych zawarto warunek, że jeżeli wysepki na jezdni stanowią powierzchnie wyłączone z ruchu tylko poprzez zastosowanie znaków poziomych, wówczas przejścia wyznacza się także poprzez te powierzchnie. W takim przypadku wyznaczenie przejścia osobno przez każdy z pasów ruchu należy uznać za niewłaściwy.

Fot. 5. Przejście dla pieszych przez powierzchnię wyłączoną z ruchu

Także sytuację, w której wyznaczono przejście dla pieszych przez całą szerokość jezdni, pomimo wybudowania wysepek azylu należy uznać za niezgodną ze wspomnianym warunkiem.

Fot. 6. Przejście dla pieszych z wysepką azylu

Kolejnym z warunków jest, aby przed przejściami dla pieszych wyznaczonymi pomiędzy skrzyżowaniami oraz na skrzyżowaniach na wlotach drogi z pierwszeństwem umieszczać znak P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów). Jak wskazuje praktyka przed wieloma przejściami brak jest znaku P-14.

Oznakowanie poziome przejść - rozwiązania dla osób niewidomych

Urządzenia komunikacyjne, które są dobrem wspólnym i z których wszyscy powinni móc korzystać samodzielnie i bezpiecznie muszą być zaprojektowane i wykonane z myślą o osobach niepełnosprawnych. W szczególności dotyczy to obiektów i urządzeń przeznaczonych dla ruchu pieszych oraz umożliwiających korzystanie ze środków transportu publicznego. Ocenia się, że problem poruszania się osób niepełnosprawnych w przestrzeni architektonicznej dotyczy ponad 30% społeczeństwa (w Polsce odpowiada to ponad 11 mln osób). Do niepełnosprawnych uczestników ruchu zaliczamy ludzi, którzy mają ograniczone możliwości postrzegania, rozumienia i słyszenia lub poruszają się wolniej lub mniej zwinnie.

W tej grupie duży udział stanowią osoby z zaburzeniami widzenia, tj. niewidomi, słabowidzący i daltoniści oraz osoby starsze, u których nastąpiło osłabienie narządu wzroku. Z myślą o tych uczestnikach ruchu niezbędne jest wykonanie zabezpieczeń przed przejściami dla pieszych w celu wzbudzenia czujności przy zbliżaniu się do miejsca potencjalnego zagrożenia.

W miejscach gdzie zmienia się forma podziału użytkowania chodnika należy stosować zmianę nawierzchni z możliwością jej wyczucia dotykiem. Dla niewidomych dobrze rozpoznawalna jest zmiana faktury o przeciwnych właściwościach: szorstka/guzowata - gładka (kostka brukowa - asfalt), sprężysta - twarda (guma - kamień) i zróżnicowana pod względem efektów dźwiękowych. Słabowidzący na ogół dobrze rozpoznają jaskrawy żółty kolor i zestawienia białego z czarnym. Zastosowanie pasów ostrzegawczych z taśm prefabrykowanych wykonanych na bazie białej odblaskowej taśmy do oznakowania poziomego oraz guzowatych elementów z masy chemoutwardzalnej pozwala na ostrzeżenie osób niewidomych i niedowidzących o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

Fot. 7. Przejście dla pieszych z pasami ostrzegawczymi

Norbert Robak
3 M Poland - Nadarzyn

Numeracja fot. jest kontynuacją z poprzedniej części.

 

Komentarze  
Gość
+1 #1 Gość 2010-12-28 12:44
Do końca nie wiem jak jest z umieszczaniem znaku p14 - lini zatrzymania przed przejściem. Nigdzie nie ma konkretów. kiedy umieszczać czy zawsze, czy jest to obowiązkowe . Z artykułu nie wynika jednoznacznie kiedy i gdzie?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.