Raport o stanie brd instrumentem nowoczesnego zarządzania cz. IRaport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest instrumentem nowoczesnego zarządzania, kształtującym politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej. Rozwiązanie tego typu funkcjonuje z powodzeniem w Elblągu. Wykorzystywany tutaj model jest unikatowym na skalę krajową system, który bardzo kompleksowo podchodzi do problemu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonywany jest na zlecenie miasta od roku 2000 i stanowi nowoczesny instrument zarządzania, który jest sporządzany na podstawie analizy przyczyn zaistniałych zdarzeń w ruchu drogowym. Do 2008 roku przygotowano 7 raportów, które są opracowywane przez pracowników Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i OpeGieKa Sp. z o.o.

Baza danych o zdarzeniach drogowych jest częścią systemu Wspomagania Zarządzaniem Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR), z kolei WZDR wchodzi w skład systemu Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP). Baza wypadków i zdarzeń drogowych jest wykonywana w formie opisowej i graficznej - każde zdarzenie naniesione jest na mapę numeryczną miasta. Informacje na temat wypadków są pozyskiwane z policji i firm ubezpieczeniowych. Raporty przedstawiają miejsca koncentracji i przyczyny zdarzeń drogowych, charakterystyki sprawców i poszkodowanych, a także wyniki analizy stanu bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i dzieci w drodze do szkoły, które w zestawieniu z danymi z poprzednich lat pozwalają na porównanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ocenę skuteczności działań podjętych w celu jego poprawy. Dzięki tym analizom sukcesywnie jest realizowana przebudowa ulic i skrzyżowań. Koszty związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosły 556 556 zł.

Stanem wyjściowym do realizacji działań związanych z wdrażaniem tego rozwiązania był brak nowoczesnego instrumentu zarządzania niezbędnego do analizy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach w mieście i stworzenia systemu dobrych praktyk, których celem miała być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umożliwił to „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego” i baza danych o zdarzeniach drogowych WZDR, działająca jako element elektronicznego sytemu zarządzania (ESIP) działającego w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Realizacja działań w tym zakresie rozpoczęła się w listopadzie 1997 r., wówczas to został przyjęty przez Radę Miejską „Program poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Elbląga”. Program ten został włączony do Programu „Bezpieczny Elbląg” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w 1999 r. Po przyjęciu tych uchwał realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powierzono komisji „Bezpieczna droga”. W skład komisji weszły osoby i przedstawiciele instytucji zainteresowanych problematyką ruchu drogowego, tj.: Rady Miejskiej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Zarządu Komunikacji Miejskiej, Zarządu Dróg , PKS, PZU, elbląskich firm komunalnych. Od 2000 r. komisja ta zleca wykonywanie raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego służą Zarządowi Dróg, zarządzającemu w imieniu prezydenta miasta drogami publicznymi, do realizacji polityki dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście. Sporządzane są one na podstawie bazy danych o zdarzeniach drogowych, która to baza zawiera wszystkie zdarzenia drogowe naniesione na mapie numerycznej miasta.

Baza o zdarzeniach drogowych, na podstawie której sporządzane są raporty, obejmuje wszystkie zdarzenia drogowe na około 209 km dróg publicznych, w tym 28,5 km dróg wojewódzkich, 103,3 km dróg powiatowych, 77,2 km dróg gminnych oraz 35 km dróg wewnętrznych w mieście Elblągu.

Analizy przedstawiane w raportach o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego podają informacje o najniebezpieczniejszych elementach sieci pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustalają priorytetowe działania modernizacyjne oraz oceniają skuteczności tych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na ich podstawie dokonywany jest wybór najniebezpieczniejszych miejsc na sieci drogowej miasta, który odbywa się kilkustopniowo.

Krok I. Dotyczy oceny zagrożenia na poszczególnych elementach sieci drogowej, tj. skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych i dokonywana jest w oparciu o wartości wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Krok II. Obejmuje wybór najniebezpieczniejszych miejsc na sieci drogowej miasta pod względem bezpieczeństwa wybranych uczestników ruchu, na przykład: dzieci w drodze do i ze szkoły, pieszych i rowerzystów.

Krok III. Dotyczy wyboru miejsc o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, tzw. czarnych punktów.

W kroku II i III, przy wyborze najniebezpieczniejszych miejsc, bierze się pod uwagę tylko tzw. punkty na sieci drogowej. „Punkty” stanowią całe skrzyżowania lub fragmenty odcinków ulic. „Punkty” są zwartymi i w przybliżeniu jednorodnymi na całym swoim obszarze elementami ulic, co ułatwia dokonywanie właściwej oceny przyczynowo-skutkowej zdarzeń drogowych w tych miejscach.

Miejsca o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego są określane na podstawie odpowiedniego wskaźnika, ujmującego różne charakterystyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: bezwzględną liczbę zdarzeń drogowych, ciężkość zdarzeń drogowych, liczbę zdarzeń drogowych z pieszymi oraz liczbę zdarzeń drogowych z rowerzystami. Do wyboru punktów na sieci drogowej miasta, charakteryzujących się dużą koncentracją zdarzeń drogowych, opracowano specjalną procedurę obliczeń. Podobnie wyszukiwane są również najbardziej niebezpieczne miejsca dla dzieci w drodze do i ze szkoły, dla pieszych i rowerzystów.

Raporty zawierają analizę działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (w roku, za który sporządzany jest raport) oraz dane jak zmieniła się liczba „czarnych punktów” na sieci dróg w mieście. Podają również wskazówki odnośnie skutecznych działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na podstawie danych zawartych w raportach o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego możliwa jest analiza różnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i wybór najlepszego poprawiającego to bezpieczeństwo. Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego pokazują, czy konieczna jest przebudowa drogi lub skrzyżowania, czy wystarczy tylko zmiana organizacji ruchu drogowego, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.